11. Co można powiedzieć o podpisywaniu umów podpisem Autenti? Czy będzie to wystarczająca usługa?

Autenti udostępnia platformę podpisywania dokumentów, która pozwala na wyświetlenie treści umowy oraz podpisanie jej zarówno zwykłym podpisem elektronicznym jak i kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Kwalifikowany podpis elektroniczny daje domniemanie prawne jego autentyczności i ma szerszy krąg zastosowania, w szczególności oświadczenia woli potwierdzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym są równoważne formie pisemnej, a sam podpis jest równoważny podpisowi własnoręcznemu.

Jeżeli nie ma szczególnych wymagań prawnych dotyczących zachowania formy pisemnej (lub równoważnej jej formy elektronicznej) pod rygorem nieważności, to umowę dla jej ważności można zawrzeć w dowolny sposób (nawet ustnie). Jednak dla bezpieczeństwa prawnego warto tę umowę zawrzeć przynajmniej w tzw.  formie dokumentowej. Tutaj podpis elektroniczny, jaki oferuje Autenti może być wystarczającym zabezpieczeniem. Natomiast nie jest on odpowiedni np. do podpisywania umów leasingowych, umów o przekazanie praw autorskich, czy nawet umów o pracę, jeżeli te umowy zawierają klauzule, które dla ważności wymagają zachowania formy pisemnej.

Korzystając z platformy Autenti przy stosowaniu  przez strony zawieranych umów podpisu kwalifikowanego zawsze będziemy mieli pewność, że nie tylko z powodów formalnych, ale także z powodu kwestionowania autentyczności złożonych podpisów, takich umów nie będzie można skutecznie przed sądem podważyć.

O wyborze rodzaju podpisu innego niż podpis kwalifikowany, gdy nie ma wymogu prawnego jego stosowania, powinna decydować przede wszystkim ocena ryzyka biznesowego. Podpis oferowany przez Autenti może być w wielu przypadkach akceptowalną alternatywą.

Jeżeli ta odpowiedź nie jest wystarczająca, bo ma zbyt ogólny charakter, to bardzo chętnie ją uzupełnię, jednak prosiłbym o przybliżenie charakteru umów, które miałyby być zawierane i jakie ewentualnie sprawy z nimi związane mogłyby być w postępowaniu sądowym kwestionowane.

– Andrzej Ruciński, Ekspert PIIT