3.Jak COVID-19 wpłynął na terminy w postępowaniach odwoławczych w KIO oraz kontrolach?

Zgodnie ustawą o COVID-19 art. 15zzs w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych nie dotyczy kontroli i postępowań odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Terminy dotyczące postępowania odwoławczego, w szczególności terminy na wniesienie odwołania i przystąpienia do postępowania odwoławczego, nie uległy wstrzymaniu ani zawieszeniu. W praktyce oznaczało to, że odwołania wnosi się do Krajowej Izby Odwoławczej na niezmienionych zasadach, choć w tym okresie posiedzenia i rozprawy się nie odbywały.

Przepis ten dopuszczał dodatkowo, aby Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, w porozumieniu z Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, określili w drodze zarządzenia, szczegółowe warunki organizacji pracy Krajowej Izby Odwoławczej związane z zapewnieniem prawidłowego toku jej urzędowania oraz stosowane środki zapewniające bezpieczeństwo, mając na względzie konieczność podejmowania działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Planowano w związku z tym rozpoznawanie spraw przez Krajową Izbę Odwoławczą w oparciu jedynie o stanowiska pisemne.

Nowelizacja ustawy o COVID-19 z dnia 30.04.2020 r. zakłada uchylenie wyżej omówionego przepisu art. 15zzs. Oznaczać to będzie, że Krajowa Izba Odwoławcza wznowi pracę w normalnym trybie. Zrezygnowano zatem ostatecznie z wprowadzenia szczególnych rozwiązań w pracy Izby. Należy się zatem spodziewać, że wkrótce po uchwaleniu projektu nowelizacji Krajowa Izba Odwoławcza wznowi rozpoznawanie spraw.

r.pr. Tomasz Krzyżanowski - Kancelaria Traple Konarski i Wspólnicy Sp.j.