2.Jakie zmiany nastąpiły w zasadach realizacji umów?

Ustawa COVID-19 w art. 15r zawiera szereg instrumentów dotyczących realizacji zawartych umów, dotyczących m.in. obowiązku niezwłocznego wzajemnego informowania się stron umowy o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, możliwości zmiany umowy, a także kwestii dotyczących dochodzenia odszkodowań
i żądania zapłaty kar umownych.

Zgodnie z art. 15r ust. 10 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz związanych z nimi ograniczeń w przemieszczaniu się, umowy w sprawie zamówienia publicznego zawierane są pod rygorem nieważności w formie pisemnej, albo za zgodą zamawiającego w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wynika z powyższego, że ustawodawca wprost zezwolił na zawieranie umów w formie elektronicznej pomimo, że ustawa PZP zastrzega formę pisemną.

Przepisy tzw. Tarczy 3.0. nie wprowadzają w ww. zakresie zmian.

r.pr. Tomasz Krzyżanowski - Kancelaria Traple Konarski i Wspólnicy Sp.j.