1.Jakie wyłączenia stosowania PZP przewidują przepisy specustawy?

Na mocy ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w brzmieniu ustalonym zgodnie z uchwaloną przez Sejm nowelizacją z dnia 31 marca 2020 r. („ustawa COVID-19”) wyłączono stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych („PZP”) do zawierania umów, których przedmiotem są dostawy lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego. Ma to bardzo duże znaczenie dla rynku publicznego, gdyż oznacza, że w wyłączonym zakresie zamawiający działa poza reżimem ustawowym. W praktyce, może więc zawrzeć umowę z dowolnym podmiotem. Szczególnie ważne jest, że zgodnie z interpretacją Urzędu Zamówień Publicznych dotyczy to nie tylko zakupu sprzętu medycznego, wyrobów medycznych, środków ochrony indywidualnej czy preparatów do dezynfekcji, ale również dostaw sprzętu IT czy też usług z zakresu IT,
w szczególności w celu wyposażenia stanowiska pracy do pracy zdalnej (np. zakup laptopów, telefonów) bądź dostosowania infrastruktury informatycznej zamawiającego, tak aby mógł on wprowadzić i wykonywać pracę zdalną. Zamawiający musi uzasadnić własne potrzeby w tym zakresie, co ma zapobiegać nadużywaniu uchwalonych przepisów.

[Wyłączenie podmiotowe]

W art. 6 ust. 2 przewidziano również wyłączenie stosowania ustawy do niektórych zamówień udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Fundusz Rozwoju SA lub regionalne fundusze rozwoju. Dotyczy to zamówień związanych z:

  • realizacją zadań dotyczących obsługi funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych na podstawie przepisów odrębnych;
  • realizacją programów rządowych lub innych programów realizowanych ze środków publicznych;
  • zadań związanych z wykorzystaniem środków pochodzących z takich funduszy, które dotyczą instrumentów wsparcia niezbędnych do przeciwdziałania negatywnym skutkom gospodarczym wystąpienia COVID-19.

W art. 6 ust. 3 przewidziano, że do zamówień, o których mowa w ust. 1, w zakresie w jakim dotyczą inwestycji, o której mowa w art. 95d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.), nie stosuje się warunku uzyskania opinii o celowości inwestycji,
o której mowa w tym przepisie.

Przepisy tzw. Tarczy 3.0. nie wprowadzają w ww. zakresie zmian.

r.pr. Tomasz Krzyżanowski - Kancelaria Traple Konarski i Wspólnicy Sp.j.