3.Czy dopuszczalne jest wypowiadanie i zawieranie umów o pracę z zastosowaniem podpisu elektronicznego ?

W naszej ocenie jest to dopuszczalne, z zastrzeżeniem zastosowania tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

r.pr. Paweł Krzykowski – kancelaria Baran Książek Bigaj