9.Czy w związku z zaistnieniem pandemii COVID-19 oraz wdrożeniem ograniczeń w przemieszczaniu się i prowadzeniu działalności gospodarczej przewidziano jakąś „amnestię” w przypadku nieprawidłowego wydatkowania środków, np. na skutek niezre

Przepisy Ustawy Europejskiej przewidują pewne rozwiązania polegające na złagodzeniu, ze względu na negatywne skutki wystąpienia pandemii COVID-19, niektórych sankcji wobec podmiotów zobowiązanych do zwrotu (lub wyegzekwowania zwrotu) nieprawidłowo wydatkowanych środków przeznaczonych na realizację programów z udziałem środków europejskich. Należą do nich, m. in.:

  1. wydłużenie o 3 miesiące terminów w postępowaniach administracyjnych w przedmiocie zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów z udziałem środków europejskich – jeżeli prowadzenie postępowania jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione z powodu COVID-19;
  2. zawieszenie, z urzędu lub na wniosek strony, postępowań, o których mowa w pkt. 1) powyżej – na okres nie dłuższy niż 180 dni;
  3. możliwość wstrzymania wykonania decyzji w postępowaniach w przedmiocie zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów z udziałem środków europejskich
    w celu ograniczenia skutków wystąpienia COVID-19 – na okres nie dłuższy niż 180 dni;
  4. możliwość umorzenia, odroczenia terminu spłaty lub rozłożenia na raty płatności części lub całości należności z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich – na wniosek zobowiązanego i w celu ograniczenia skutków wystąpienia COVID-19;
  5. obligatoryjne odstąpienie od stosowania sankcji wykluczenia z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków europejskich, jeżeli niedokonanie zwrotu środków przez beneficjenta nastąpiło na skutek wystąpienia COVID-19;
  6. wyłączenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych wobec członków instytucji zobowiązanych do realizacji zadań związanych z wdrażaniem programów operacyjnych oraz beneficjentów realizujących projekty z dofinansowaniem ze środków unijnych lub osób ich reprezentujących – jeżeli naruszenie dyscypliny finansów publicznych „miało bezpośredni związek z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom wystąpienia COVID-19, a osoby te działały w celu prawidłowej realizacji projektów”.

r.pr. Maciej Toroń – Kancelaria Traple Konarski i Wspólnicy Sp.j.