8.Czy w okresie występowania ograniczeń związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 właściwa instytucja może przeprowadzić kontrolę realizacji projektu u beneficjenta, który otrzymał dofinansowanie z funduszy unijnych?

Wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności związanych z pandemią COVID-19 nie powoduje automatycznego wstrzymania kontroli i audytów prowadzonych na podstawie ustawy wdrożeniowej. Jeżeli przeprowadzenie kontroli realizacji projektu u beneficjenta jest niemożliwe lub znacznie utrudnione na skutek wystąpienia COVID-19, to kontrola może zostać wstrzymana, chyba że możliwe jest jej przeprowadzenie w trybie pracy zdalnej lub
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Terminy na dokonanie czynności związanych m. in. z przygotowaniem informacji pokontrolnej lub wniesienia zastrzeżeń przez kontrolowanego mogą zostać wydłużone.

r.pr. Maciej Toroń – Kancelaria Traple Konarski i Wspólnicy Sp.j.