4.Kiedy wydatek zostanie uznany za niekwalifikowalny w przypadku nieosiągnięcia celu projektu?

Jeżeli osiągnięcie celu, na który został poniesiony wydatek, stało się niemożliwe na skutek wystąpienia COVID-19, wydatkowane środki w projekcie mogą zostać uznane za kwalifikowalne pod warunkiem, że beneficjent wykaże, że z dochowaniem należytej staranności i w odpowiednim czasie podejmował niezbędne działania służące ich odzyskaniu, albo że ich odzyskanie było niemożliwe. Beneficjent nie jest zobowiązany do zwrotu wydatków uznanych za kwalifikowalne. Kwoty poniesione z budżetu państwa na te wydatki podlegają monitorowaniu przez 3 lata. W tym czasie beneficjent zobowiązany jest poinformować właściwą instytucję o odzyskaniu kwoty wydatku i dokonać zwrotu odzyskanej kwoty na właściwy rachunek.

r.pr. Maciej Toroń – Kancelaria Traple Konarski i Wspólnicy Sp.j.