2.Czy Ustawa Europejska przewiduje możliwość zawieszenia regulacji dot. zasad realizacji projektów czy kwalifikowalności wydatków?

Ustawa Europejska, jako akt prawa krajowego, nie może modyfikować zasad wynikających
z przepisów prawa unijnego, w tym aktów tzw. prawa miękkiego (np. komunikaty czy wytyczne) wydawanych przez instytucje unijne. Ustawa Europejska modyfikuje tymczasowo wybrane regulacje wynikające z tzw. ustawy wdrożeniowej (ustawa o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020) oraz ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Największe możliwości ingerencji w treść regulacji dotyczą wytycznych wydawanych przez ministra ds. rozwoju regionalnego (np. wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków). Przepisy Ustawy Europejskiej przyznają ministrowi (obecnie jest nim Minister Funduszy i Polityki Regionalnej) kompetencje do zawieszania stosowania, w całości lub części, obowiązujących wytycznych. Uproszczono również, tymczasowo, procedurę dokonywania przez ministra zmian w wytycznych lub wydawania nowych. Ponadto, przepisy Tarczy 2.0  ograniczają negatywny wpływu COVID-19 na realizację programu operacyjnego.

Mianowicie, umożliwiają komitetowi monitorującemu, zmianę kryteriów wyboru projektu (co może mieć szczególne znaczenie dla podmiotów starających się
o dofinansowanie projektu) lub upoważnienie właściwej instytucji do dokonywania, na wniosek beneficjenta, zmian w projekcie skutkujących następczym brakiem spełnienia kryteriów wyboru projektu (co może mieć istotne znaczenie dla beneficjentów już realizujących projekty).

r.pr. Maciej Toroń – Kancelaria Traple Konarski i Wspólnicy Sp.j.