1.Co wprowadza Tarcza 2.0. w zakresie realizacji projektów unijnych?

Drugim filarem składającym się na Tarczę 2.0 jest ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (dalej zwana w uproszczeniu „Ustawą Europejską”). Ustawa Europejska tymczasowo modyfikuje zasady dotyczące, przede wszystkim, realizacji programów operacyjnych, włączając w to realizację projektów współfinansowanych z funduszy unijnych w ramach „obecnej” perspektywy finansowej 2014-2020, z powodu wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności związanych z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19. Modyfikacje te dotyczą, m. in. zmiany programów operacyjnych, kwalifikowalności wydatków, czy wykonania umów o finansowanie. Bezpośrednimi beneficjentami tych regulacji są, m. in. instytucje zarządzające, menedżerowie funduszy oraz beneficjenci. Jednakże, Tarcza 2.0 może również wywrzeć pośredni, pozytywny wpływ na wszystkie osoby fizyczne lub prawne, które mogą potencjalnie stać się uprawnionymi do aplikowania o wsparcie z funduszy Unii Europejskiej. Odpowiedzi na kolejne pytania w sposób zwięzły prezentują regulacje Ustawy Europejskiej, które potencjalnie mogą mieć najistotniejsze znaczenie z perspektywy jednostki.

r.pr. Maciej Toroń – Kancelaria Traple Konarski i Wspólnicy Sp.j.