UCZESTNICY

Istotne cechy grupy docelowej

 • osoby będące przedstawicielami organizacji pozarządowych lub partnerów społecznych
 • osoby będące przedstawicielami ww. organizacji uczestniczące lub identyfikujące potrzebę uczestniczenia w procesie stanowienia prawa
 • osoby identyfikujące potrzebę podniesienia kompetencji eksperckich w zakresie oferowanym w projekcie
 • głównie osoby dorosłe po ukończeniu studiów wyższych
 • osoby w różnych formach współpracujące z NGO i posiadające doświadczenie w obszarze działania NGO: członkowie, pracownicy, wolontariusze
 • miejsce zamieszkania: Polska, w znacznej części Warszawa i okolice
 • głównie osoby, które nie uczestniczyły wcześniej w szkoleniach w zakresie wsparcia

Cechy instytucji otrzymujących wsparcie

 • status organizacji pozarządowej lub partnera społecznego
 • zakres działalności obejmujący udział w procesie legislacji
 • brak lub brak wystarczających kompetencji w zakresie udziału w procesie legislacji
 • brak odpowiednich narzędzi monitorujących proces legislacji
 • brak wystarczającej świadomości uprawnień przysługujących w procesie legislacji
 • ograniczenia budżetowe uniemożliwiające zaplanowanie udziału w szkoleniu we własnym zakresie
 • brak czasu i chęci udziału w zaawansowanych kursach prawniczych
 • zapotrzebowanie na wiedzę w zakresie procesu legislacji i świadomość jej znaczenia na obszar działalności instytucji

Realizator Projektu: Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji