REGULAMIN

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa”

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa”, który realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 Usprawnienie procesów stanowienia prawa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.02.16.00-00-0052/16-00.
 2. Celem projektu jest nabycie lub pogłębienie kompetencji merytorycznych oraz organizacyjnych, w tym stworzenie eksperckiego zaplecza uczestników projektu, w dziedzinach prawa (w tym prawa gospodarczego i prawa pracy) oraz ekonomii kluczowych dla skutecznego uczestnictwa w procesie stanowienia prawa na szczeblu krajowym, na wszystkich jego etapach do końca lutego 2020 r., w tym:

  a) prowadzenia analiz projektów aktów prawnych;
  b) umiejętności w zakresie oceny skutków regulacji;
  c) praktycznych aspektów prowadzenia bieżącego monitoringu zmian prawa;
  d) monitoringu zmian prawa oraz uczestnictwa w procesie stanowienia prawa, w tym w konsultacjach publicznych.

 3. Projekt przyczyni się̨ do realizacji celu szczegółowego Osi II PO WER pn. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, tj. Wzmocnienie potencjału podmiotów zaangażowanych w proces stanowienia prawa na szczeblu krajowym.
 4. Okres realizacji projektu: 01.09.2018-29.02.2020 r.
 5. W procesie rekrutacji zagwarantowany zostanie równy dostęp do uczestnictwa w projekcie bez względu napleć́, wyznanie, orientację seksualną, miejsce zamieszkania itp. Podczas rekrutacji stosowana będzie zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
 6. Realizatorem projektu jest Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) z siedzibą w Warszawie (02-305),Al. Jerozolimskie 136 (IX piętro), Eurocentrum Alfa.
 7. Biuro projektu „Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa” mieści się̨ w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 136 (IX piętro), Eurocentrum Alfa, telefon kontaktowy: 22 628 22 60, 22 628 24 06 e-mail: piit.ngo@piit.org.pl.
 8. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa i realizowany na podstawie umowy podpisanej z Instytucją Pośredniczącą – Kancelarią Prezesa Rady Ministrów (KPRM).
 9. Zasięg projektu: cała Polska.

§2

Zakres wsparcia

1. Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje 2 sesje szkoleniowe 2 dniowe po 8 godzin oraz dostęp do bazy wiedzy na platformie:

a) Zakres merytoryczny I sesji obejmuje zagadnienia związane z procesem legislacji:

 • uprawnienia NGO w procesie legislacji
 • system prawa
 • proces legislacji na poziomie krajowym
 • skuteczne uczestnictwo w konsultacjach publicznych
 • narzędzia monitoringu

b) Zakres merytoryczny II sesji obejmuje kluczowe zagadnienia prawa oraz ekonomii:

 • prawo gospodarcze
 • ekonomia z elementami polityki przemysł.
 • prawo pracy
 • ekonomii przedsiębiorstw
 • analiza finansowa

2. Oczekiwane efekty – wzorzec - umiejętność samodzielnego wykonywania czynności dotyczących uczestnictwa w procesie legislacji, w tym wiedzy w zakresie kluczowych zagadnień prawa i ekonomii:

 • monitoring prac legislacyjnych
 • analiza projektów aktów prawnych
 • formułowanie stanowisk konsultacyjnych
 • skuteczne reprezentowanie i obrona interesów publicznych istotnych dla danej organizacji
 • znajomość stron organów administracji publicznej i samorządowej z punktu widzenia procesu legislacji
 • znajomość́ kluczowych źródeł prawa w zakresie procesu legislacji oraz systemu źródła prawa
 • znajomość́ zagadnień́ ekonomii, pod katem oceny skutków regulacji z punktu widzenia projektodawcy oraz podmiotów objętych regulacjami, w tym wpływu na ekonomię przedsiębiorstw
 • znajomość́ podstaw ekonomiczno-gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw

§3

Zasady kwalifikacji Uczestników/Uczestniczek – rekrutacja

 1. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych docelowo 360 osób (180K/180M) spełniających następujące kryteria:
  1. osoby będące przedstawicielami organizacji pozarządowych lub partnerów społecznych
  2. osoby będące przedstawicielami ww. organizacji uczestniczące lub identyfikujące potrzebę̨ uczestnictwa procesie stanowienia prawa
  3. osoby identyfikujące potrzebę̨ podniesienia kompetencji eksperckich w zakresie oferowanym w projekcie
  4. głównie osoby dorosłe po ukończeniu studiów wyższych
  5. osoby w rożnych formach współpracujące z NGO i posiadające doświadczenie w obszarze działalności NGO
  6. Głównie osoby, które nie uczestniczyły w szkoleniach w zakresie wsparcia.
 2. Udział w projekcie mogą̨ wziąć́ przedstawiciele/lki instytucji, które deklarują̨ następujące cechy:
  1. status organizacji pozarządowej lub partnera społecznego
  2. zakres działalności obejmujący udział w procesie legislacji
  3. brak lub brak wystarczających kompetencji w zakresie udziału w procesie legislacji
  4. brak odpowiednich narzędzi monitoringu procesu legislacji
  5. brak wystarczającej świadomości uprawnień przysługujących w procesu legislacji
  6. ograniczenia budżetowe uniemożliwiające zaplanowanie udziału w szkoleniach we własnym zakresie
  7. brak czasu i chęci udziału w zaawansowanych kursach prawniczych
  8. Zapotrzebowanie na wiedzę w zakresie procesie legislacji i świadomość́ jej znaczenia na obszar działalności instytucji
 3. Udział w projekcie mogą̨ wziąć następujący przedstawiciele/lki instytucji:
  1. członkowie/członkinie organizacji,
  2. pracownicy,
  3. wolontariusze pracujący na rzecz organizacji pozarządowych lub partnerów społecznych obejmowanych wsparciem w ramach danego projektu.
 4. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz złożenie następujących dokumentów rekrutacyjnych: formularz rekrutacyjny, oświadczenie uczestnika projektu, zaświadczenie organizacji.
 5. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są̨ w siedzibie biura projektu PIIT w Warszawie (wskazane w § 1 ust. 7) oraz na stronie internetowej ww.piit.org.pl.
 6. Kwalifikacja Uczestników/Uczestniczek dokonywana jest przez Koordynatora Projektu sukcesywnie, w miarę̨ napływu zgłoszeń́.
 7. Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły do wyczerpania miejsc.
 8. Tworzona jest lista rezerwowa (10% Uczestników/Uczestniczek).
 9. Zgłoszenia do projektu można dostarczać́ osobiście do biura projektu w Warszawie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest dostarczenie oryginałów wymienionych dokumentów do biura projektu.
 10. Wszyscy kandydaci zakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną̨ poinformowani o wynikach prowadzonej rekrutacji drogą e-mailową lub telefonicznie.

§4

Organizacja szkoleń́

 1. Udział w projekcie jest bezpłatny.
 2. Szkolenia mogą̨ być organizowane na terenie całej Polski.
 3. Realizator nie pokrywa kosztów dojazdów związanych z uczestnictwem w niniejszym projekcie.
 4. Zajęcia odbywać się̨ będą̨ w grupach średnio 36 – osobowych. Możliwa jest organizacja zajęć w grupie średnio 18 – osobowej.
 5. Warunkiem zorganizowania szkolenia jest zebranie 36-osobowej grupy. Uczestnikowi/Uczestniczce deklarującemu chęć udziału w szkoleniu, którego organizacja nie będzie możliwa z braku wymaganej liczby chętnych, zostanie zaproponowany udział w szkoleniu w innym miejscu lub innym terminie szkolenia.
 6. Usprawiedliwienie opuszczonych zajęć następuje poprzez pisemne wyjaśnienie (maksymalna procentowa absencja uczestników – 20% nieobecności nieusprawiedliwionych). Obowiązkowa 80% obecność na zajęciach oraz pozytywny wynik egzaminu (min. 70% pozytywnych odpowiedzi w ramach testu końcowego) jest warunkiem niezbędnym do uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
 7. Dopuszcza się̨ usprawiedliwienie opuszczonych zajęć z przyczyn zdrowotnych i innych ważnych zdarzeń losowych lub zawodowych pod warunkiem dostarczenia pisemnego wyjaśnienia lub dokumentu potwierdzającego wystąpienie określonych okoliczności.
 8. Przekroczenie dozwolonego progu nieobecności może wiązać się̨ z możliwością̨ nieotrzymania zaświadczenia wymienionego w ust. 3 d) § 6 niniejszego regulaminu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Koordynator projektu może zdecydować́ o skreśleniu z listy uczestników danej osoby.

§5

Zasady monitoringu Uczestników/Uczestniczek

 1. Uczestnicy/Uczestniczki zobowiązani są̨ każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach i otrzymania przewidzianego w projekcie wsparcia. Potwierdzenie obecności następuje poprzez złożenie podpisu na liście obecności w chwili rozpoczęcia zajęć.
 2. Potwierdzenie obecności na liście obecności jest jednocześnie podstawą do wydania wyżywienia.
 3. Uczestnicy/Uczestniczki zobowiązani są̨ do wypełniania ankiet monitorujących w trakcie uczestnictwa w projekcie oraz po jego zakończeniu.
 4. Uczestnicy/Uczestniczki są̨ zobowiązani do wzięcia udziału w egzaminach, które potwierdzą wiedzę zdobytą podczas szkoleń. Uczestnicy/Uczestniczki są̨ także zobowiązani do wypełniania wstępnych pretekstów tak, aby możliwe było sprawdzenie i porównanie zdobytej w ramach projektu wiedzy.
 5. Informacje o których mowa w ust. 1-3 służą̨ obowiązkowi sprawozdawczemu z realizacji projektu wobec Instytucji Pośredniczącej.

§6

Obowiązki Uczestników/Uczestniczek projektu

  1. Uczestnik/Uczestniczka projektu zobowiązuje się do:
  • przestrzegania niniejszego Regulaminu;
  • punktualnego, regularnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach;
  • rzetelnego przygotowywania się̨ do zajęć zgodnie z zaleceniami trenerów;
  • przystąpienia do wszystkich egzaminów i pretekstów;
  • poddawania się̨ monitoringowi zgodnie z zasadami o których mowa w § 5 niniejszego Regulaminu;
  • zachowania się̨ zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zgodnego z ogólnymi normami moralnymi etycznymi w stosunku do trenerów, osób realizujących projekt i innych Uczestników/Uczestniczek Projektu.

  2. Uczestnik/Uczestniczka projektu oświadcza, ze przyjął/a do wiadomości, iż projekt jest współfinansowany ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 Usprawnienie procesów stanowienia prawa, wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020.

§7

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

 1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia dostarczonego Realizatorowi projektu.
 2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w ust. 1 mogą̨ wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej.
 3. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika/Uczestniczki z listy uczestników szkolenia w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.
 4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika/Uczestniczki z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej zgodnie z zasadami zawartymi w § 3, która akceptuje termin i miejsce szkolenia.
 5. Realizator projektu dopuszcza w przypadku rezygnacji Uczestnika/Uczestniczki po pierwszym odbytym szkoleniu, przyjęcie na jego miejsce osoby wskazanej przez tego uczestnika/Uczestniczki pod warunkiem zobowiązania się̨ Uczestnika/Uczestniczki rezygnującego do przekazania nabytej w projekcie wiedzy i materiałów dydaktycznych tej wskazanej osobie.

§8

Postanowienia końcowe

 1. Realizator projektu zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w/w regulaminie. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają̨ formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Regulamin wchodzi w zżycie z dniem 1 października 2018 r.