OPIS PROJEKTU

Tytuł projektu:

Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa

Oś Priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Cel główny projektu

Nabycie lub pogłębienie kompetencji merytorycznych oraz organizacyjnych, w tym stworzenie eksperckiego zaplecza uczestników projektu, w dziedzinach prawa (w tym prawa gospodarczego i prawa pracy) oraz ekonomii kluczowych dla skutecznego uczestnictwa w procesie stanowienia prawa na szczeblu krajowym, na wszystkich jego etapach do końca lutego 2020 r., w tym:

 1. prowadzenia analiz projektów aktów prawnych;
 2. umiejętności w zakresie oceny skutków regulacji;
 3. praktycznych aspektów prowadzenia bieżącego monitoringu zmian prawa;
 4. monitoringu zmian prawa oraz uczestnictwa w procesie stanowienia prawa, w tym w konsultacjach publicznych.

Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego Osi II PO WER pn. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, tj. Wzmocnienie potencjału podmiotów zaangażowanych w proces stanowienia prawa na szczeblu krajowym.

Oczekiwane efekty – nabycie przez uczestników projektu umiejętności samodzielnego wykonywania czynności dotyczących uczestnictwa w procesie legislacji, w tym wiedzy w zakresie kluczowych zagadnień prawa i ekonomii:

 • monitoring prac legislacyjnych
 • analiza projektów aktów prawnych
 • formułowanie stanowisk konsultacyjnych
 • skuteczne reprezentowanie i obrona interesów publicznych istotnych dla danej organizacji
 • znajomość stron organów administracji publicznej i samorządowej z punktu widzenia procesu legislacji
 • znajomość kluczowych źródeł prawa w zakresie procesu legislacji oraz systemu źródła prawa
 • znajomość zagadnień ekonomii, pod kątem oceny skutków regulacji z punktu widzenia projektodawcy oraz podmiotów objętych regulacjami, w tym wpływu na ekonomię przedsiębiorstw
 • znajomość podstaw ekonomiczno-gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw

Wartość projektu: 796 750,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 671 500,90 zł


Realizator Projektu: Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji