Szkolenia - skuteczny udział w konsultacjach publicznych

Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa


Oś Priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój


Realizator Projektu: Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji


Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego