PIIT i PTI powołały Radę ds. Kompetencji Sektora IT

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Informatycznym wzięły udział w konkursie w ramach Działania 2.12 „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Konkurs miał na celu wyłonić podmioty, które będą mogły stworzyć i zapewnić funkcjonowanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Zadania Sektorowych Rad ds. Kompetencji to:

  • rekomendowanie rozwiązań i zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w danym sektorze,
  • współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie zintegrowania edukacji i pracodawców,
  • określanie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w danym sektorze oraz zlecanie ww. badań,
  • identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji,
  • przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy,
  • przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb danego sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w danym sektorze.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji z Polskim Towarzystwem Informatycznym w konkursie ogłoszonym przez PARP złożyły wniosek na „Utworzenie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji Sektora IT". Zgłoszony projekt zyskał najwyższą liczbę punktów spośród ośmiu wniosków, które skierowano do etapu oceny strategicznej i został rekomendowany do realizacji.

Prowadzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji IT wpisuje się w statutowe obowiązki i projekty w zakresie budowy nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego. Projekt ten pozwoli wpływać na definiowanie i budowanie właściwych w branży informatycznej kompetencji specjalistycznych.

Więcej: http://radasektorowa.pl/

Lider projektu: Polskie Towarzystwo Informatyczne


Partner projektu: Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji


Projekt POWR.02.12.00-00-0002/16 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego