Regulamin Przyjęć Członków do PIIT

§ 1

 1. Kandydatem na Członka Izby, zwanym w dalszej części Kandydatem, może być przedsiębiorca, która prowadzi działalność gospodarczą w Polsce w zakresie informatyki, teleinformatyki, telekomunikacji lub obsługuje firmy informatyczne, teleinformatyczne, telekomunikacyjne oraz działa na rynku minimum jeden rok lub jest prawnym następcą innego podmiotu lub nowopowstałym oddziałem podmiotu istniejącej już ponad jeden rok.
 2. Kandydat powinien złożyć do Rady za pomocą Biura Izby następujące dokumenty w formie pisemnej lub elektronicznej:
  1. deklarację członkostwa według załączonej do Regulaminu postaci, z podaniem podstawowych informacji o swojej działalności;
  2. dane imienne i adresowe Osoby fizycznej, reprezentanta lub pełnomocnika umocowanego do działania w imieniu Kandydata w zakresie wykonywania praw i obowiązków Członka w Izbie;
  3. pozytywną rekomendację dwóch Członków Izby.
 3. Na wniosek Kandydata Biuro Izby, w ciągu 7 dni przekazuje mu wzory dokumentów, o których mowa w pkt 2, wraz z obowiązującym Statutem Izby, Regulaminami oraz Uchwałami Zgromadzenia określającymi wysokość i tryb dokonywania wpłat wpisowego, wysokość rocznej składki członkowskiej oraz terminy i tryb jej uiszczania.
 4. Dokumenty, o których mowa w pkt 3 dostępne są również na witrynie Izby.

§ 2

 1. Biuro Izby zamieszcza na witrynie Izby informację o fakcie złożenia deklaracji członkowskiej oraz skróconą informacje o Kandydacie ubiegającym się o członkostwo.
 2. Członkowie Izby mają prawo zawiadomić Radę poprzez Biuro Izby o faktach dotyczących kandydata ubiegającego się o członkostwo w ciągu 14 dni od ukazania się informacji.

§ 3

 1. Rada podejmuje w formie uchwały decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia Kandydata  nie wcześniej niż 14 dni od zamieszczenia informacji, o której mowa w § 2, pkt 1 i nie później niż 4 miesiące od daty złożenia dokumentów.
 2. Od decyzji Rady, Kandydatowi przysługuje odwołanie do Zgromadzenia.

§ 4

 1. Zgromadzenie rozpatrując odwołanie podejmuje uchwałę o przyjęciu lub odmowie przyjęcia Kandydata podczas najbliższych obrad, chyba, że odwołanie Kandydata wpłynęło w terminie uniemożliwiającym skuteczne powiadomienie o tym uczestników Zgromadzenia.
 2. Od decyzji Zgromadzenia Kandydatowi nie przysługuje odwołanie.

§ 5

 1. Organ podejmujący uchwałę o przyjęciu Kandydata na Członka Izby wyznacza wysokość jego składki w danym roku zgodnie z uchwałą Zgromadzenia w sprawie wysokości składek.
 2. Treść uchwały w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia Kandydata przekazywana jest Kandydatowi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej podjęcia.
 3. Kandydat staje się Członkiem Izby po otrzymaniu decyzji o przyjęciu i po wpłaceniu na konto Izby wpisowego.
 4. Kandydat stając się Członkiem Izby otrzymuje Certyfikat Członkostwa w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.
 5. Certyfikat jest wręczany na kolejnym posiedzeniu Rady Izby lub w terminie wcześniejszym w uzgodnieniu z Kandydatem na innej uroczystej imprezie.

§ 6

Niniejszy Regulamin opracowano na podstawie Art. 5 i Art. 6 Statutu PIIT i został przyjęty podczas Zgromadzenia Członków PIIT w dniu 20 marca 2018 roku.

Załącznik do Regulaminu Przyjęć stanowi załączona Deklaracja Członkostwa w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.

Załączniki