WNIOSEK do XXXI Zwyczajnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby miejsc mandatowych oraz zasad wyboru członków Rady Izby w kadencji 2021/2023

Rada PIIT niniejszym wnioskuje do XXXI Zgromadzenia PIIT zgodnie z Art. 15 ust. 1 Statutu PIIT oraz Par. 3 Ordynacji Wyborczej PIIT, w sprawie rekomendacji dotyczącej ustalenia liczby miejsc mandatowych i zasad wyboru Członków Rady Izby na kadencję 2021/2023 wg poniższych zasad:

  1. Ustala się nominalną liczbę Członków Rady Izby w kadencji 2021-2023 na 25 osób.
  2. Zasady wyboru Członków Rady Izby ustala się wg. 4 kompetencji tematycznych.
  3. Ustala się poniższy podział liczby miejsc mandatowych w każdej z czterech grup kompetencji:

✓  Producenci i Dystrybutorzy sprzętu teleinformatycznego  5 miejsc

✓  Producenci i Dystrybutorzy oraz integratorzy oprogramowania 5 miejsc

✓  Firmy usług doradztwa technologicznego, szkoleniowego, prawnego i podobnego 5 miejsc

✓  Dostawcy usług teleinformatycznych 5 miejsc

  1. Za wybranych Członków Rady uważa się tych kandydatów, którzy w ramach każdej z grup kompetencji otrzymali największą liczbę ważnych oddanych głosów – aż do wypełnienia wszystkich miejsc mandatowych określonych w pkt. 3 niniejszego wniosku.
  2. Pozostałe miejsca mandatowe zostaną rozdzielone spośród pozostałych kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnych oddanych głosów - aż do wypełnienia wszystkich miejsc mandatowych w Radzie Izby.

Załączniki