Uchwała Nr 466/2021 Kadencja 2021-2023 w sprawie przyjęcia firm w poczet Członków Izby

 1. Na podstawie Art. 6 ust. 3 Statutu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, po rozpatrzeniu dokumentów firm przystępujących do Izby i rekomendacji Zarządu PIIT w dniu 20.05.2021 r., na podstawie Art. 6 ust. 2 w związku z ust. 1 Statutu, Rada Izby postanawia  w odniesieniu do Firm:

  • Caruma Sp. z o.o.–  głosami 17 za, 0 przeciw, przy 0 głosach wstrzymujących,
  • inMado Jarosław Kowalski  –  głosami 17 za, 0 przeciw, przy 0 głosach wstrzymujących,

  przyjąć w poczet Członków Izby.

 2. Rada Izby zobowiązuje Biuro Izby do powiadomienia firmy w ciągu 14 dni o:
  • wyniku decyzji zawartej w niniejszej uchwale,
  • wysokości wpisowego i zasadach wyznaczania składki dla firmy przyjętej do Izby,
  • możliwości odwołania się od decyzji Rady Izby do najbliższego w terminie Zgromadzenia.
 3. Na podstawie Art. 6 ust. 4 Statutu, firma przyjęta w poczet Członków Izby staje się jej pełnoprawnym  Członkiem  w dniu wpłaty wpisowego na konto Izby.

Załączniki