Uchwała Nr 452/2021 Kadencja 2019-2021 w sprawie zasad udziału Członków PIIT w Zgromadzeniu

Zgodnie z Art. 5, 6, 7 i 9 Statutu PIIT, Rada Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji informuje Członków Izby o obowiązujących zasadach udziału w Zgromadzeniu PIIT:

 1. Członkowie Izby w Zgromadzeniu uczestniczą poprzez osoby fizyczne będące ich reprezentantami (przedstawicielami) lub pełnomocnikami, zwanymi dalej Uczestnikami Zgromadzenia. Członek Izby będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu również osobiście.
 2. Uczestnik Zgromadzenia powinien być uprawniony do uczestnictwa w Zgromadzeniu, tj.
  1. jako pełnomocnik na podstawie ważnego pełnomocnictwa udzielonego przez Członka Izby; lub
  2. jako reprezentant (przedstawiciel) Członka Izby na podstawie uprawnień ujawnionych we właściwym rejestrze (KRS) lub ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG).
 3. Informacje o osobach stale uprawnionych do reprezentowania Członka Izby przechowywane są przez Zarząd Izby. W przypadku, gdy Członka Izby reprezentuje w Zgromadzeniu inna osoba, niż stale uprawniona, taka osoba powinna posiadać oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez Członka Izby lub aktualny odpis (wydruk) z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające prawo do reprezentowania Członka Izby.
 4. Komisja Mandatowa weryfikuje prawo Uczestników Zgromadzenia do udziału w Zgromadzeniu zgodnie z przekładanymi przez nich pełnomocnictwami lub odpisami (wydrukami) z właściwych rejestrów lub ewidencji.
 5. Dokument pełnomocnictwa powinien określać datę udzielenia pełnomocnictwa, osobę pełnomocnika oraz zakres udzielonego pełnomocnictwa (w szczególności prawo do reprezentowania Członka Izby w obradach Zgromadzenia, prawo do brania udziału w głosowaniach w czasie Zgromadzenia, prawo do zgłaszania w imieniu Członka Izby kandydatów do organów Izby, prawo do kandydowania w imieniu Członka Izby do organów Izby). Dokument pełnomocnictwa może przewidywać, iż pełnomocnik może reprezentować Członka Izby we wszelkich sprawach wynikających ze Statutu PIIT.
 6. Uczestnik Zgromadzenia powinien mieć pełną zdolność do czynności prawnych i może podczas Zgromadzenia reprezentować tylko jednego Członka Izby.
 7. Na mocy Art. 9 ust. 1 pkt. 2) Statutu PIIT: Członkostwo w Izbie ustaje na skutek zaprzestania opłacania składek członkowskich z dniem rozpoczęcia Zgromadzenia w roku następnym po roku, za który nie uiszczono składek. Oznacza to, że Członkowie Izby, którzy do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia Zgromadzenia nie mają uregulowanej składki członkowskiej za rok 2020, przestają być Członkami Izby (utrata praw członkowskich oznacza również utratę prawa udziału w Zgromadzeniu).
 8. Statut jest opublikowany na witrynie PIIT: www.piit.org.pl w dziale „O Izbie”. Link: https://www.piit.org.pl/o-nas/o-izbie/biuletyn-informacji-publicznej/statut

Załączniki