UCHWAŁA NR 446/2020 Kadencja 2019-2021 w sprawie zwołania XXX Zwyczajnego Zgromadzenia Członków

Zgodnie z Art. 12, 13 i 14 Statutu PIIT oraz z Art.15 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Rada Izby zwołuje XXX Zwyczajne Zgromadzenie Członków Izby, które odbędzie się w trybie zdalnym 8 października 2020 roku o godz. 11.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Komisji Mandatowej.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 5. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia.
 6. Wybór Komisji Wyborczej.
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Sprawozdanie Zarządu i Rady Izby z działalności w 1.roku kadencji 2019-2021.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 1.roku kadencji 2019-2021.
 10. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego z działalności w 1.roku kadencji 2019-2021.
 11. Dyskusja na temat sprawozdań.
 12. Przyjęcie uchwał w sprawie sprawozdań:
 • Zarządu i Rady,
 • Komisji Rewizyjnej,
 • Sądu Koleżeńskiego.
 1. Wystąpienie Prezesa Izby.
 2. Wybory uzupełniające do Rady Izby.
 3. Zmiany w Statucie i Regulaminach Izby.
 4. Dyskusja o planowanych działaniach Izby w roku 2020.
 5. Informacja o Budżecie Izby na rok 2020.
 6. Uchwalenie wysokości składek członkowskich oraz wpisowego na rok 2020.
 7. Przyjęcie uchwały Komisji Uchwał i Wniosków i innych uchwał Zgromadzenia.
 8. Sprawy różne, wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Załączniki