Przewodniczący Rady - dr Ireneusz Matusiak

Absolwent WPIA UW oraz podyplomowych studiów z zakresu prawa autorskiego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ, doktor nauk prawnych (praca doktorska pt. „Gra komputerowa jako przedmiot prawa autorskiego”). Prawnik z wieloletnim doświadczeniem procesowym i organizacyjnym jako radca prawny w wiodących kancelariach; poprzednio sędzia w sądownictwie powszechnym oraz Arbiter Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 0d 2003 roku pełni społecznie funkcję Prezesa Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT. Specjalista w obszarze Prawa Własności Intelektualnej  - zwłaszcza w prawie autorskim i prawie nowych technologii. Szeroka praktyka w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym w branży IT oraz branży medialnej. Prowadzi szkolenia i konferencje z zakresu swojej specjalizacji oraz w przedmiocie działalności Sądu Polubownego. Laureat nagrody PIIT  oraz nagrody Ministra  Nauki i Szkolnictwa Wyższego za najlepszą pracę doktorską z zakresu prawa własności intelektualnej w 2013 r.

Wybrane publikacje:

 1. „Postacie świata wirtualnego w prawie autorskim” – Przegląd Prawa Handlowego
 2. „Gra komputerowa jako przedmiot prawa autorskiego” monografia,  Wolters Kluwers
 3. „Gra komputerowa jako przedmiot prawa autorskiego”, Urząd Patentowy
 4. „Plagiat w grach komputerowych” – wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
 5. „Konferencja. Internet jako globalne dobro wspólne?” (zapis wystąpienia) , Biuro Analiz Sejmowych
 6. „Prezydent w grze komputerowej” – Kwartalnik UP RP
 7. „Czy gra komputerowa jest chroniona prawem autorskim: Kwartalnik UP RP
 8. „ Awatar jako przedmiot tzw. własności wirtualnej: powstanie, korzystanie i obrót – aspekt autorskoprawny”, Wrocławskie Studia Sądowe
 9. „Prawa twórców utworów wkładowych w utworach audiowizualnych a praktyka realizacji uprawnień z art. 70 ust. 21 pr. autor.”- publikacja materiałów konferencyjnych Uniwersytetu Warszawskiego
 10. „Konsekwencje braku zmian przepisów prawa autorskiego a status prawny  gier  komputerowych”,  Białostockie Studia Prawnicze, zeszyt 19
 11. Komentarz do prawa autorskiego (Beck 2017) – części dotyczące autorskich praw majątkowych oraz programów komputerowych.
 12. Komentarz do prawa prasowego ( Beck 2017)  - w części dotyczącej prawa autorskiego, danych osobowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
 13. Artykuł w księdze pamiątkowej ofiarowanej Pani prof. E. Traple ( Wolters Kluwer 2017) pt. „Naruszenie dobra osobistego jednostki samorządu terytorialnego w nazwie domeny internetowej .pl”