Składki

Uchwała Nr  6/2019
XXIX Zwyczajnego Zgromadzenia Członków
Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
w sprawie określenia wysokości i form składek członkowskich na rok 2019

z dnia 29 marca 2019 roku

Na podstawie Art. 8 Statutu PIIT ustala się następujące wysokości, zasady i formy płatności wpisowego i składek:

 1. Wpisowe do Izby wynosi: 500 zł
 2. Ustala się następujące wysokości rocznych składek członkowskich zależnie od bilansowej kwoty przychodów brutto w poprzednim roku finansowym:
Poziom Przychodów Roczna składka członkowska
(w zł)
poniżej 1 mln 660
od 1 do 2 mln 1265
Od 2 do 5 mln 2530
Od 5 do 10 mln 5060  
Od 10 do 50 mln 8910
Od 50 do 100 mln 15400
Od 100 do 500 mln 27500
Od 500 do 1000 mln 37400
Od 1000 do 2000 mln 48400
Powyżej 2000 mln 66000
 1. Każda firma, członek Izby samodzielnie określa wysokość rocznej składki członkowskiej wpisując to do oświadczenia otrzymanego przy pierwszej nocie księgowej.
 2. W uzasadnionych przypadkach firma może określić niższą lub wyższą roczną składkę członkowską odnotowując to w oświadczeniu.
 3. Lista firm z określonymi wysokościami rocznych składek członkowskich jest udostępniana na kolejnym Zgromadzeniu Izby.
 4. Poza roczną składką członkowską firmy mogą wpłacać składkę dodatkową na realizację celów statutowych, której wysokość firma samodzielnie określa. Zasady wpłacania składki dodatkowej określa firma w porozumieniu z Zarządem PIIT
 5. Firmy przystępujące do Izby lub rezygnujące z członkostwa w Izbie w okresie pomiędzy Zgromadzeniami Izby, płacą roczną składkę członkowską proporcjonalnie do okresu przynależności.
 6. Za datę przystąpienia do Izby uznaje się datę przyjęcia Uchwały Rady w tej sprawie. Za datę rezygnacji z członkostwa - dzień, w którym rezygnacja wpłynęła do Biura PIIT (zapis w dzienniku korespondencji).
 7. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Izby na pisemny wniosek Członka może obniżyć wysokość należnej rocznej składki członkowskiej lub zmienić termin i zasady jej wpłaty (np. rozłożyć na raty).

Procedura wpłaty składek:

 1. W terminie 30 dni od daty otrzymania wystawionej przez Izbę noty księgowej
  1. Firma WPŁACA ZALICZKĘ składki  w wysokości 25% należnej sumy jednak nie mniejszej niż wartość najniższej rocznej składki członkowskiej oraz
  2. przesyła  OŚWIADCZENIE o wysokości rocznej składki członkowskiej ustalonej wedle powyższych zasad.
 2. W terminie do 31 maja każdego roku Izba wysyła do firm notę księgową na kwotę stanowiącą pozostałą część rocznej składki członkowskiej (minus wpłacona zaliczka). Nota nie jest wysyłana do firm, które opłaciły całość rocznej składki członkowskiej.
 3. Izba w uzgodnieniu z Firmą może wystawić jedną notę księgową w wysokości 100% składki członkowskiej.
 4. W terminie do 30 czerwca Firma wpłaca pozostałą część rocznej składki członkowskiej na podstawie otrzymanej noty księgowej. Od wpłat dokonanych po 30 czerwca naliczane są odsetki w wysokości 5% w skali roku. W wypadku, gdy kwota odsetek nie przekracza 100 złotych (słownie: sto złotych) Izba może odstąpić od ich windykacji. Ostatecznym terminem wpłaty rocznej składki członkowskiej jest dzień poprzedzający dzień rozpoczęcia kolejnego Zgromadzenia.
 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PIIT jest organizacją zrzeszającą przedsiębiorców, wobec czego składki można zaliczać do kosztów uzyskania na zasadach określonych w art. 16 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.) - zaliczenie do kosztów jest możliwe do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.