Działalność statutowa

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji stanowi platformę firm działających na rzecz cyfrowej transformacji gospodarki i modernizacji państwa. Współtworzymy fundamenty cyfrowego rozwoju:

  • Reprezentujemy interesy gospodarcze firm przemysłu teleinformatycznego realizujących światowej klasy cyfrowe produkty i usługi.
  • Pracujemy na rzecz dobrych regulacji i procedur, które umożliwiają cyfrowy rozwój i modernizację Państwa, przy zachowaniu zasad swobody gospodarczej.
  • Promujemy kompetencje, procesy oraz dobre praktyki wspierające cyfrową transformację oraz upowszechnianie społecznie korzystnych innowacji.

Cele PIIT:

  • Sprzyjające warunki dla rozwoju przemysłu teleinformatycznego
  • Racjonalne regulacje i inicjatywy wspierające wdrażanie cyfrowych innowacji
  • Partnerska współpraca przemysłu teleinformatycznego i administracji publicznej

W ramach działalności stałej Izby realizujemy następujące zadania:

  • Opiniujemy akty prawne istotne z punktu widzenia firm teleinformatycznych
  • Współtworzymy w konsultacjach i grupach roboczych warunki do uzgodnień sektorowych dotyczących wspólnych stanowisk oraz nowych inicjatyw branży (poprzez działalność komitetów, grup roboczych, animowanie prac członków nad konkretnymi zagadnieniami)
  • Budujemy trwałe relacje z administracją publiczną, poprzez organizowanie spotkań oraz inicjowanie nowych, wspólnych projektów
  • Reprezentujemy interesy polskich firm teleinformatycznych na poziomie europejskim, poprzez organizację DIGITALEUROPE