Działalność statutowa

 • działania na rzecz wdrożenia zasad ochrony praw autorskich do oprogramowania,
 • działania na rzecz racjonalnej interpretacji przepisów ustawy dotyczących opłat od użytkowania sprzętu służącego kopiowaniu utworów,
 • działania na rzecz racjonalnych regulacji rynku teleinformatycznego poprzez opiniowanie modyfikacji prawa telekomunikacyjnego oraz związanych z nim rozporządzeń,
 • udział w postępowaniu przed Prezesem UKE  w sprawach dotyczących rynku telekomunikacyjnego
 • udział w dyskusjach nad podstawawymi formulowania umów ramyach w telekomunikacji,
 • analizy propozycji modyfikacji ustawy o ochronie danych osobowych,
 • analizy i postulowanie zmian do ustawy o podpisie elektronicznym,
 • analizowanie przebiegu wdrażania ustawy o informatyzacji podmiotów publicznych,
 • analizowanie realizacji zapisów ustawy prawo zamówień publicznych,
 • opiniowanie modyfikacji ustawy medialnej,
 • analizowanie i opiniowanie innych aktów prawnych mogących miec wpływ na działalność firm rynku teleinformatycznego,

oraz

 • wspomaganie działalności gospodarczej firm należących do Izby poprzez udzielanie im informacji gospodarczych, podatkowych i prawnych,
 • ułatwienia w dostępie do informacji gospodarczej i ekonomicznej dla polskich i zagranicznych konsultantów i instytucji analizujących polski rynek teleinformatyczny,
 • promocja możliwości i rozwoju gospodarki elektronicznej oraz wspomaganie rozwoju e-administracji,
 • promocja możliwości i rozwoju polskiego rynku teleinformatycznego,
 • promocja dobrych praktyk biznesowych oraz etyki w działalności gospodarczej,
 • promocja firm należących do Izby,

a także

 • patronowanie imprezom, targom i wystawom teleinformatycznym wraz z udzielaniem pomocy w opracowywaniu ich programu merytorycznego,
 • promocja polskich firm za granicą poprzez pomoc w ich udziale na targach i imprezach (CeBIT),
 • współpraca z pismami i innymi mediami zajmującymi się problematyką rynku teleinformatycznego,
 • współpraca z innymi organizacjami teleinformatycznymi i gospodarczymi (PTI, KIGEiT, PKPP i innych),
 • aktywna przynależność do DIGITALEUROPE,
 • przynależność do WITSA,
 • współpraca z innymi organizacjami narodowymi i międzynarodowymi zajmującymi się problemami teleinformatyki,
 • współpraca z Komisją Europejską, a w szczególności z DG INFSO,
 • współpraca z biurami handlowymi przy polskich ambasadach za granicą oraz przy ambasadach państw w Polsce,
 • popularyzacja zadań Izby wśród firm.