Regulamin Działalności Gospodarczej

§ 1. Działalność gospodarcza

 1. Działalność gospodarcza Izby jest prowadzona pod nazwą Biuro Studiów i Promocji PIIT.
 2. Działalność gospodarcza Izby nie może być prowadzona w sposób kolidujący z interesami członków Izby.
 3. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony w całości na działalność statutową.
 4. Izba prowadzi działalność gospodarczą w sektorze teleinformatycznym w Polsce i za granicą w następującym zakresie:
  1. organizowanie spotkań i konferencji, szkoleń,
  2. doradztwo konsultacje i ekspertyzy,
  3. opracowywanie analiz i raportów o rynku,
  4. prowadzenie działalności wydawniczej;
  5. prowadzenie działań promocyjnych dla firm oraz rynku.
 5. Każde przedsięwzięcie gospodarcze, zwane w treści Regulaminu "projektem", musi być poprzedzone sporządzeniem i zatwierdzeniem planu oraz kosztorysu projektu.
 6. Zarząd podejmuje uchwałę o przydzieleniu jednemu z Wiceprezesów kompetencji w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej Izby.
 7. Do kompetencji Wiceprezesa odpowiedzialnego za działalność gospodarczą należy:
  1. występowanie do Zarządu Izby z wnioskiem o powołanie i odwołanie Dyrektora Zarządzającego oraz jego warunków pracy i płacy,
  2. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością gospodarczą,
  3. akceptowanie oświadczeń woli dotyczących działalności gospodarczej Izby,
  4. przekazywanie części swoich kompetencji na stałe lub tymczasowo Dyrektorowi Zarządzającemu,
  5. zatwierdzanie planu i kosztorysu projektu o wartości większej od 20.000 PLN,
  6. zatwierdzanie planu i kosztorysu projektu dotowanego z budżetu działalności statutowej,
  7. wyrażanie zgody na przekroczenie kosztorysu każdego zatwierdzonego projektu.

§ 2. Dyrektor Zarządzający działalnością gospodarczą

 1. Dyrektor Zarządzający kieruje działalnością gospodarczą Izby w ramach Biura Studiów i Promocji.
 2. Dyrektor Zarządzający wykonuje prawa i obowiązki kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników Biura Studiów i Promocji w rozumieniu przepisów prawa pracy.
 3. Do kompetencji Dyrektora Zarządzającego należy:
  1. opracowywanie projektu budżetu Biura Studiów i Promocji,
  2. sprawowanie nadzoru operacyjnego nad działalnością gospodarczą,
  3. przygotowywanie planu działalności gospodarczej Izby,
  4. zatwierdzanie planu i kosztorysu projektu o wartości do 20.000 PLN,
  5. kompetencje uzyskane od Wiceprezesa odpowiedzialnego za działalność gospodarczą.
  6. składanie okresowych i rocznych sprawozdań z działalności gospodarczej Izby.
  7. udzielanie informacji o działalności gospodarczej Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej Izby.

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zarząd Izby w dniu 23 maja 2005 roku i zatwierdzony przez Radę Izby w dniu 17 czerwca 2005 roku.