Biuletyn Informacji Publicznej

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji


Spis treści

 1. Status prawny
 2. Organizacja i osoby reprezentujące
 • Statut
 • Zgromadzenie Członków
 • Rada Izby
 • Zarząd Izby
 • Sąd Koleżeński
 • Komisja Rewizyjna
 1. Przedmiot działalności i kompetencje
 2. Komitety
 3. Eksperci
 4. Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych
 5. Kontakt
 6. Redakcja

 1. Status prawny

  Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (oficjalny skrót PIIT) działa na podstawie ustawy o izbach gospodarczych (z dnia 30 maja 1989 roku) i "jest uprawniona do wyrażania opinii i dokonywania ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej" oraz "Właściwe organy administracji państwowej udzielają izbom gospodarczym informacji niezbędnych do wykonywania ich zadań statutowych".

 2. Organizacja i osoby reprezentujące

  1. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji zwana dalej Izbą jest dobrowolną i mającą osobowość prawną organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej Członków.2. Izba działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35 poz.195 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.3. Izba zrzesza podmioty prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą związaną z rynkiem informatycznym, teleinformatycznym i telekomunikacyjnym.4. Izba nie posiada uprawnień władczych w stosunku do swoich Członków a jej działalność nie może naruszać samodzielności Członków ani też wkraczać w ich sprawy wewnętrzne.

  Zgromadzenie Członków, zwane w Statucie Zgromadzeniem, jest najwyższym Organem Izby rozstrzygającym o wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania, wynikających z realizacji celów statutowych.

  Rady Izby:

  • Andrzej Abramczuk - Aero 2
  • Marek Bąkowski - EDP
  • Marta Brzoza - Orange
  • Sławomir Chabros - BizTech
  • Karolina Doran - IBM
  • Wojciech Dziomdziora - DZP
  • Artur Eger - Eddie
  • Janusz Górski - T-Mobile
  • Tomasz Hodakowski - Intel
  • Michał Jaworski - Microsoft
  • Dariusz Kowalczyk - TP Teltech
  • Krzysztof Król - Kingdom
  • Piotr Kuriata - P4
  • Jacek Łęgiewicz - Samsung
  • Marek Maniecki - Globema
  • Jarosław Ogorzałek - JMK
  • Paweł Potakowski - Migam
  • Arkadiusz Seredyn - Synerise
  • Borys Stokalski - Rethink
  • Jacek Szczepański - Atende
  • Mirosław Śmiałek - Polkomtel
  • Mariusz Tomaka - MTT
  • Andrzej Wąsowski - COMP
  • Teresa Wierzbowska - Cyfrowy Polsat
  • Artur Wiza - Asseco

  Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

  1) Andrzej Dulka

  Wiceprezesi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

  1) Marta Brzoza
  2) Marek Borzestowski
  3) Xawery Konarski
  4) Wiesław Paluszyński
  5) Mirosław Śmiałek
  6) Dariusz Śpiewak
  7) Teresa Wierzbowska

  1) Marek Kowalski - Mapako
  2) Piotr Biernacki - MGX
  3) Sławomir Cieśliński - Medien Services
  4) Emil Konarzewski - Audytel
  5) Krzysztof Olszowski - SoftProdukt

  1) Krzysztof Żuk – Przewodniczący
  2) Beata Ostrowska – Wiceprzewodniczący
  3) Dariusz Trzeciak - Członek

 3. Przedmiot działalności i kompetencje

  Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji stanowi platformę firm działających na rzecz cyfrowej transformacji gospodarki i modernizacji państwa. Współtworzymy fundamenty cyfrowego rozwoju:

  • Reprezentujemy interesy gospodarcze firm przemysłu teleinformatycznego realizujących światowej klasy cyfrowe produkty i usługi.
  • Pracujemy na rzecz dobrych regulacji i procedur, które umożliwiają cyfrowy rozwój i modernizację Państwa, przy zachowaniu zasad swobody gospodarczej.
  • Promujemy kompetencje, procesy oraz dobre praktyki wspierające cyfrową transformację oraz upowszechnianie społecznie korzystnych innowacji.

  Cele PIIT:

  • Sprzyjające warunki dla rozwoju przemysłu teleinformatycznego
  • Racjonalne regulacje i inicjatywy wspierające wdrażanie cyfrowych innowacji
  • Partnerska współpraca przemysłu teleinformatycznego i administracji publicznej

  W ramach działalności stałej Izby realizujemy następujące zadania:

  • Opiniujemy akty prawne istotne z punktu widzenia firm teleinformatycznych
  • Współtworzymy w konsultacjach i grupach roboczych warunki do uzgodnień sektorowych dotyczących wspólnych stanowisk oraz nowych inicjatyw branży (poprzez działalność komitetów, grup roboczych, animowanie prac członków nad konkretnymi zagadnieniami)
  • Budujemy trwałe relacje z administracją publiczną, poprzez organizowanie spotkań oraz inicjowanie nowych, wspólnych projektów
  • Reprezentujemy interesy polskich firm teleinformatycznych na poziomie europejskim, poprzez organizację DIGITALEUROPE

 4. Komitety

  W ramach Izby są organizowane Kluby i Komitety wokół spraw interesujących część Członków Izby. Korzystając z pomocy Zarządu i Biura Izby działają one samodzielnie realizując własne cele i zadania i mogą one korzystać również z własnych funduszy celowych.

  REGULAMIN KOMITETU

  TELEKOMUNIKACJA(GROT)

  SMART

  NOWOCZESNA EDUKACJA (KENT)

  FinTech

  DANE OSOBOWE (KODO)

  ADMINISTRACJI CYFROWEJ (KAC)

  OCHRONA ŚRODOWISKA (KOŚ)

  WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I RYNEK CYFROWY (KWIRC)

  ZAMOWIENIA PUBLICZNE (KZSP)

  POLSCY PRODUCENCI OPROGRAMOWANIA (PPOIP)

 5. Eksperci

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI EKSPERTÓW

Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT]

W związku z art. 18 pkt. 9) oraz art. 21 pkt. 17) Statutu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Rada Izby wprowadza niniejszy regulamin.

§ 1.

Ekspertem Izby może być  osoba, mająca istotną dla działalności Izby wiedzę merytoryczną w określonej dziedzinie.

§ 2.

 1. Ekspert Izby jest  wpisywany lub skreślany z Listy Ekspertów PIIT uchwałą Rady  na wniosek Zarządu  lub członka Rady.
 2. Skreślenie eksperta z Listy Ekspertów PIIT może również nastąpić na jego wniosek bez podejmowania odpowiedniej uchwały przez Radę.

§ 3.

 1. Zarząd Izby nie rzadziej, niż raz w roku przeprowadza weryfikację listy ekspertów.
 2. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji, Zarząd może wnioskować do Rady o odwołanie Eksperta.

§ 4.

Wniosek o wpis na Listę Ekspertów PIIT powinien zawierać zakres tematyki jego wiedzy eksperckiej, kwalifikacje oraz uzasadnienie wystąpienia o wpis na listę.

§ 5.

Wniosek o skreślenie z Listy Ekspertów PIIT powinien zawierać uzasadnienie.

§ 6.

Lista Ekspertów PIIT jest jawna i opublikowana na witrynie PIIT.

§ 7.

Ekspert Izby ma prawo do:

 1. opisywania i wyjaśniania na forum publicznym oraz w kontaktach z parlamentem, rządem i administracją stanowisk, opinii i uwag Izby,
 2. posługiwania się wizytówką eksperta z logo PIIT,
 3. uczestniczenia na zaproszenie w obradach Komitetów, Zarządu oraz Rady,
 4. ewentualnego wynagrodzenia za prowadzenie działalności eksperckiej  po uprzednim porozumieniu z Zarządem.

§ 8.

Ekspert Izby ma obowiązek:

 1. Aktywnie współpracować z PIIT, w tym z właściwymi Komitetami. Aktywność oznacza uczestnictwo w wypracowywaniu stanowisk lub ich prezentowanie wobec zewnętrznych interesariuszy lub podjęcie innej aktywności na rzecz PIIT w zakresie swojej specjalizacji minimum raz w roku,
 2. Legitymując się PIIT prezentować wyłącznie poglądy niesprzeczne ze stanowiskami, opiniami i uwagami Izby w zakresie upoważnienia do reprezentowania Izby każdorazowo udzielonego przez Zarząd,
 3. Legitymując się PIIT niezajmowania stanowisk w sprawach, w których członkowie Izby nie osiągnęli porozumienia,
 4. przekazywać drogą elektroniczną, do Zarządu   istotne informacje dotyczące prowadzonej działalności eksperckiej.

§ 9.

W sprawach nie ujętych niniejszym Regulaminem obowiązują ustalenia  Zarządu, a rozstrzyganiem ewentualnych sporów zajmuje się Rada.

§ 10.

Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Radę PIIT w dniu 16 grudnia 2016 roku.

 1. Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych

  Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych rozpoczął działalność w styczniu 2003 roku – na podstawie porozumienia partnerów: PIIT i NASK oraz stosownych zapisów statutowych i regulaminów PIIT.

  Powstał „w celu rozstrzygania sporów o naruszenie praw w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej w domenie „pl”.

  W okresie 2003 – 2018 wydanych zostało 280 wyroków, zawarto wiele ugód przed Arbitrem lub poza Sądem w trakcie zgłoszonego postępowania.

 2. Kontakt

  Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
  Al. Jerozolimskie 136 (IX piętro), Eurocentrum Alfa
  02-305 Warszawa
  Tel.: 22 628 22 60, 22 628 24 06

  Biuro PIIT: 691 119 555
  Fax: 22 628 55 36
  biuro@piit.org.pl; Kontakt dla mediów: media@piit.org.pl

  REGON: 010220521
  NIP: 526-12-89-338
  Bank Pekao S.A. Oddział w Warszawie
  65 1240 6175 1111 0000 4573 4520
  KRS: 0000130600, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
  XII Wydział Gospodarczy

 3. Redakcja

Stronę BIP redaguje Marcin Hołownia
e-mail: marcin.holownia@piit.org.pl
Wytwarzających/Odpowiadający: Marcin Hołownia, marcin.holownia@piit.org.pl
Udostępniający: Marcin Hołownia
Data utworzenia: 27.12.2018
Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2019