Statut

STATUT

Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1

1. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji zwana dalej Izbą jest dobrowolną i mającą osobowość prawną organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej Członków.

2. Izba działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35 poz.195 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

3. Izba zrzesza podmioty prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą związaną z rynkiem informatycznym, teleinformatycznym i telekomunikacyjnym.

4. Izba nie posiada uprawnień władczych w stosunku do swoich Członków a jej działalność nie może naruszać samodzielności Członków ani też wkraczać w ich sprawy wewnętrzne.

Art. 2

1. Siedzibą Izby jest miasto Warszawa.

2. Izba działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz za granicą. Na terenie swojej działalności Izba może tworzyć swoje przedstawicielstwa, filie i oddziały zgodnie z obowiązującym prawem.

Art. 3

1. Izba używa pieczęci z napisem "Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji".

2. Izba używa skrótu „PIIT”.

3. Izba w kontaktach zagranicznych używa nazwy „Polish Chamber of Information Technology and Telecommunications” .

ZADANIA IZBY I SPOSOBY ICH REALIZACJI

Art. 4

1. Zadaniem Izby jest:

 1. reprezentowanie i ochrona interesów Członków w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w szczególności wobec organów państwowych, samorządowych, organizacji krajowych i zagranicznych;
 2. działanie na rzecz szybkiego, racjonalnego i stabilnego rozwoju rynku informatycznego i telekomunikacyjnego w Polsce oraz w ramach Unii Europejskiej;
 3. działanie na rzecz zmniejszenia ograniczeń w przepływie technologii, usług i specjalistów;
 4. organizowanie spotkań z władzami publicznymi oraz innymi podmiotami wykonującymi zadania publiczne w Polsce oraz w Unii Europejskiej w celu prezentacji problematyki gospodarczej dotyczącej szeroko rozumianego rozwoju społeczeństwa informacyjnego;
 5. prowadzenie lobbingu na rzecz Członków Izby poprzez prezentację na forum publicznym władzom publicznym oraz innym podmiotom wykonującym zadania publiczne w sprawach:
 6. opracowywanie i wyrażanie opinii w sprawie istniejących oraz projektowanych rozwiązań prawnych w zakresie informatyki i telekomunikacji dotyczących szeroko pojętych interesów gospodarczych Członków Izby,
 7. opracowywanie i wyrażanie opinii w sprawie ochrony prawnej oraz podnoszenia jakości produktów i usług oferowanych przez Członków Izby;
 8. pomoc prawna i konsultacyjna Członkom Izby w zakresie istotnych i ogólnych problemów podatkowych, celnych oraz innych wynikających z regulacji prawnych w zakresie informatyki i telekomunikacji;
 9. prowadzenie szeroko rozumianej promocji polskiego rynku informatycznego i telekomunikacyjnego na forum krajowym i zagranicznym;
 10. wymiana informacji gospodarczych pomiędzy Członkami Izby a polskimi i zagranicznymi organizacjami gospodarczymi;
 11. tworzenie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania mediacyjnego i polubownego;
 12. wspomaganie firm we wzajemnym poszukiwaniu partnerów w biznesie w Polsce oraz za granicą;
 13. wykonywanie innych zadań powierzonych Izbie na podstawie ustawy o izbach gospodarczych oraz określonych przez jej organy statutowe.

2. Izba realizuje zadania statutowe w szczególności poprzez:

 1. współpracę z organami władzy i administracji państwowej, organizacjami społecznymi i gospodarczymi w celu współtworzenia warunków i podstaw prawnych dla prowadzenia działalności gospodarczej przez Członków Izby;
 2. organizowanie szkoleń i doradztwa a w szczególności doradztwa marketingowego, ekonomiczno-finansowego oraz organizacyjnego w zakresie związanym z inicjowaniem, promowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej Członków Izby;
 3. opracowywanie okresowych analiz, syntez i raportów dotyczących działalności gospodarczej w dziedzinie wytwarzania i zastosowań oprogramowania, sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego w odniesieniu do Członków Izby oraz całości stanu informatyki i telekomunikacji;
 4. współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi izbami przemysłowo-handlowymi i innymi organizacjami samorządowymi zrzeszającymi podmioty prowadzące działalność gospodarczą ze szczególnym uwzględnieniem informatyki i telekomunikacji i jej zastosowań w gospodarce;
 5. podejmowanie działań na rzecz tworzenia i rozwoju przy Izbie Sądów Polubownych w celu niezawisłego i bezstronnego rozstrzygania sporów;
 6. prowadzenie działalności wydawniczej;
 7. powoływanie Komisji, Komitetów i innych zespołów działających w ramach Izby.

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Art. 5

1. Członkami Izby mogą być przedsiębiorcy, którzy:

 1. prowadzą działalność gospodarczą w Polsce w zakresie informatyki, teleinformatyki, telekomunikacji lub obsługują firmy informatyczne, teleinformatyczne, telekomunikacyjne;
 2. działają na rynku minimum jeden rok lub są prawnymi następcami innego podmiotu lub nowopowstałym oddziałem firmy istniejącej ponad jeden rok.

2. Członek Izby wykonuje swoje prawa i obowiązki w Izbie przez osobę upoważnioną do jego reprezentacji. Członek Izby będący osobą fizyczną może wykonywać swoje prawa i obowiązki również osobiście.

3. Członek Izby ma prawo w każdym czasie zmienić osobę upoważnioną do jego reprezentacji.

4. Osoba upoważniona do reprezentacji może reprezentować tylko jednego Członka Izby.

Art. 6

1. Kandydat na Członka Izby powinien złożyć Radzie następujące dokumenty w formie pisemnej lub elektronicznej:

 1. deklarację członkostwa;
 2. podstawowe informacje o swojej działalności;
 3. pozytywną rekomendację dwóch Członków Izby;
 4. dane imienne i adresowe osoby upoważnionej do jego reprezentacji.

2. Rada Izby ma obowiązek rozpatrzyć dokumenty przystępującego do Izby w terminie do 4 miesięcy od daty ich złożenia.

3. Rada Izby podejmuje decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia kandydata na Członka Izby w formie uchwały, zawiadamiając pisemnie Kandydata o decyzji w ciągu 14 dni od jej podjęcia.

4. Kandydat staje się Członkiem Izby po otrzymaniu pozytywnej decyzji oraz wpłacie wpisowego na konto Izby.

5. Odwołanie od decyzji Rady Izby, zainteresowany Kandydat może wnieść do najbliższego w terminie Zgromadzenia, przy czym decyzja Zgromadzenia jest ostateczna.

6. Szczegółowe zasady przyjęcia Kandydata na Członka Izby określa Regulamin Przyjęć przyjęty uchwałą Zgromadzenia.

Art. 7

1. Członkowie Izby mają prawo:

 1. czynnie uczestniczyć w Zgromadzeniu,
 2. wybierać i być wybieranymi do Organów Wybieralnych i Zarządu,
 3. korzystać na preferencyjnych zasadach ze wszystkich form działalności Izby,
 4. korzystać ze znaku firmowego Izby według szczegółowych zasad określonych przez Zarząd,
 5. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące całokształtu działalności Izby,
 6. czynnie uczestniczyć w pracach Komisji, Komitetów i innych zespołach powoływanych przy Izbie.

2. Członkowie Izby zobowiązani są do:

 1. stosowania się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Izby,
 2. terminowego uiszczania składek członkowskich, celowych oraz nadzwyczajnych,
 3. informowania Izby o istotnych zmianach organizacyjnych i prawnych oraz zmian w przynależności do innych izb gospodarczych,
 4. udziału w realizacji celów statutowych Izby,
 5. kierowania się w swojej działalności zasadami etyki i normami rzetelnego postępowania,
 6. dbania o dobre imię Izby.

Art. 8

1. Wysokość wpisowego oraz tryb jego uiszczania określa uchwała Zgromadzenia.

2. Wysokość rocznej składki członkowskiej oraz terminy i tryb jej uiszczania określa uchwała Zgromadzenia.

3. Wysokość składki celowej, jej przeznaczenie, zakres obowiązywania oraz termin i tryb jej uiszczenia określa uchwała Zgromadzenia, Rady Izby lub Zarządu Izby.

4. Wysokość dodatkowej składki nadzwyczajnej oraz termin i tryb jej uiszczenia określa uchwała Zgromadzenia, która może być podjęta w wypadku braku środków na działalność Izby.

Art. 9

1. Członkostwo w Izbie ustaje na skutek:

 1. wystąpienia z dniem złożenia pisemnej rezygnacji Członka Izby skierowanej do Rady Izby,
 2. zaprzestania opłacania składek członkowskich z dniem rozpoczęcia Zgromadzenia w roku następnym po roku, za który nie uiszczono składek,
 3. utraty statutowych wymogów członkostwa, w tym zaprzestania działalności gospodarczej lub zakończenia postępowania likwidacyjnego wobec Członka, z dniem powzięcia przez Radę lub Zarząd wiadomości o tym fakcie,
 4. wykluczenia z Izby w przypadku, gdy z jego winy dalsze pozostawanie w Izbie nie da się pogodzić z postanowieniami Statutu a w szczególności:
 5. naruszania postanowień Statutu, regulaminów i innych uchwał organów Izby,
 6. świadomego działania na szkodę Izby,
 7. uchylania się od zobowiązań finansowych.,

2. Wykreślenie Członka wskutek wystąpienia, zaprzestania opłacania składek lub utraty statutowych wymogów członkostwa następuje na podstawie uchwały Rady Izby.

3. Wykluczenie Członka następuje na podstawie uchwały Rady Izby podjętej przy obecności, co najmniej 2/3 członków Rady Izby z inicjatywy własnej lub na wniosek Sądu Koleżeńskiego lub Zarządu.

4. Wykluczonemu Członkowi służy prawo odwołania od decyzji Rady Izby do najbliższego w terminie Zgromadzenia, przy czym decyzja Zgromadzenia jest ostateczna.

ORGANY IZBY

Art. 10

Organami Izby są:

 1. Zgromadzenie Członków Izby;
 2. Organy Wybieralne:
 3. Rada Izby,
 4. Komisja Rewizyjna,
 5. Sąd Koleżeński;
 6. Zarząd.

ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

Art. 11

1. Zgromadzenie Członków, zwane w Statucie Zgromadzeniem, jest najwyższym Organem Izby rozstrzygającym o wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania, wynikających z realizacji celów statutowych.

2. Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

Art. 12

1. Zwyczajne Zgromadzenie jest zwoływane raz w roku, w pierwszym kwartale roku uchwałą Rady Izby.

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie jest zwoływane w uzasadnionych przypadkach uchwałą Rady Izby z jej inicjatywy, lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, Zarządu, lub co najmniej 1/5 ogólnej liczby Członków Izby.

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie winno odbyć się nie później niż w ciągu 60 dni od daty wpłynięcia wniosku o jego zwołanie..

4. Składający wniosek o zwołanie Zgromadzenia winien umieścić w nim propozycję porządku obrad.

5. O terminie, miejscu i porządku obrad Zgromadzenia zwołujący Zgromadzenie zobowiązany jest powiadomić wszystkich Członków Izby na 30 dni przed jego terminem przez wysłanie im pisemnych zawiadomień listem poleconym lub drogą elektroniczną gwarantującą skuteczne przekazanie informacji z uzyskaniem potwierdzenia.

6. W szczególnym przypadku, wobec bierności Rady, Nadzwyczajne Zgromadzenie może zwołać Prezes lub Komisja Rewizyjna, przy czym Członkowie Izby muszą być wtedy powiadomieni listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Art. 13

1. Obrady Zgromadzenia otwiera przedstawiciel Organu zwołującego Zgromadzenie. Otwierający obrady zarządza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Zgromadzenie jest prowadzone według Regulaminu Obrad Zgromadzenia uchwalonego przez Zgromadzenie.

3. Z wyjątkami przewidzianymi w niniejszym Statucie Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

4. Z wyjątkami przewidzianymi w niniejszym Statucie uchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów Członków Izby biorących udział w głosowaniu.

5. Każdy z Członków Izby ma w Zgromadzeniu jeden głos.

6. Odwołania członków Organów Wybieralnych i Prezesa, w przypadkach nieudzielania im absolutorium, a także związany z tym wybór członków Organów Wybieralnych i Prezesa, w przypadku ich odwołania, może nastąpić bez wcześniejszej zmiany porządku obrad.

7. Zmiana porządku obrad podanego w zawiadomieniu o zwołaniu Zgromadzenia polegająca na wprowadzeniu dodatkowych punktów do porządku obrad wymaga większości 2/3 głosów Członków Izby biorących udział w głosowaniu.

8. Zmiana Statutu wymaga uchwały Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów Członków Izby biorących udział w głosowaniu.

9. Decyzja o rozwiązaniu Izby wymaga uchwały Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów Członków Izby biorących udział w głosowaniu.

Art. 14

Do kompetencji Zgromadzenia należy również:

 1. uchwalanie rocznych i wieloletnich kierunków działania Izby oraz ocena ich realizacji,
 2. uchwalanie stanowisk Izby w sprawach ważnych dla działalności gospodarczej Członków Izby oraz rozwoju rynku informatycznego i telekomunikacyjnego,
 3. udzielanie absolutorium Radzie Izby i Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 4. zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 5. uchwalanie Ordynacji Wyborczej, określającej szczegółowe zasady wyborów i odwoływania członków i Organów Wybieralnych, Prezesa i Wiceprezesów,
 6. powoływanie Sądów Polubownych przy Izbie,

ORGANY WYBIERALNE

Art. 15

1. Nominalną liczbę członków Organu Wybieralnego określa uchwała Zgromadzenia, podejmowana w każdej kadencji. Liczba ta zawiera się pomiędzy minimalną i maksymalną liczbą Członków Organu, określoną Statutem.

2. Kadencja członków Organu Wybieralnego trwa dwa lata.

3. W skład Organów Wybieralnych wchodzą osoby upoważnione do reprezentowania Członków Izby oraz Członkowie Izby będący osobami fizycznymi, w przypadku, gdy prawa i obowiązki Członka Izby wykonują osobiście.

4. Członkowie Organu Wybieralnego swoje czynności wykonują osobiście. Każdy członek Organu Wybieralnego ma jeden głos.

5. Wyboru i odwołania członków Organów Wybieralnych dokonuje Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Wyboru dokonuje się spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

6. Mandat członka Organu Wybieralnego wygasa w następujących przypadkach:

 1. z chwilą upływu kadencji;
 2. z powodu rezygnacji z pełnienia funkcji, złożonej na ręce Przewodniczącego Rady lub Prezesa;
 3. z powodu utraty upoważnienia do reprezentowania Członka Izby;
 4. z powodu ustania członkostwa w Izbie Członka Izby;
 5. z powodu utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;
 6. w razie odwołania przed upływem kadencji przez Zgromadzenie.

7. W przypadku, gdy w wyniku wygaśnięcia mandatu członka Organu Wybieralnego liczba członków tego organu będzie mniejsza od minimalnej określonej Statutem, Organ Wybieralny może przejściowo pełnić swoje obowiązki w składzie mniejszym od minimalnego.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Rada ma obowiązek zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Organu Wybieralnego, jeżeli do najbliższego terminu Zwyczajnego Zgromadzenia pozostaje więcej niż 6 miesięcy.

Art. 16

1. Każdy Organ Wybieralny ma władze wybierane spośród członków tego Organu Wybieralnego.

2. Wybory władz Organu Wybieralnego dokonywane są w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów członków biorących udział w głosowaniu, przy obecności, co najmniej połowy nominalnej liczby członków Organu Wybieralnego, spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie następuje w tym samym trybie.

3. Uchwały Organów Wybieralnych podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy nominalnej liczby członków Organu, o ile Organ ten nie postanowi inaczej. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

4. Dopuszcza się organizację posiedzeń i obrad Organu Wybieralnego oraz podejmowanie uchwał tego Organu drogą elektroniczną.

5. Każdy Organ Wybieralny uchwala szczegółowy regulamin swego działania, uwzględniający zapisy Statutu.

RADA IZBY

Art. 17

1. Rada Izby jest najwyższym Organem Izby w okresie między Zgromadzeniami.

2. Rada Izby składa się od 15 do 25 członków.

3. Członkowie Rady wybierają i odwołują ze swego grona władze, w tym Przewodniczącego oraz co najmniej jednego i maksymalnie dwóch Wiceprzewodniczących.

4. Rada Izby odbywa posiedzenia, co najmniej raz na kwartał.

5. Posiedzenia Rady Izby zwołuje i im przewodniczy Przewodniczący, lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek:

 1. Prezesa;
 2. Komisji Rewizyjnej;
 3. Co najmniej 1/5 członków Rady Izby.

6. W posiedzeniach Rady Izby mogą uczestniczyć z prawem zabierania głosu w dyskusji:

 1. Prezes i Wiceprezesi, jeżeli nie są członkami Rady Izby;
 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego;
 3. Inne zaproszone osoby.

Art. 18

Do kompetencji Rady Izby należy również:

 1. uchwalanie kierunków działania Izby oraz ocena ich realizacji;
 2. uchwalanie stanowisk Izby w sprawach ważnych dla działalności gospodarczej Członków Izby oraz rozwoju rynku informatycznego i telekomunikacyjnego;
 3. zatwierdzanie i nadzór nad realizacją planów działania Zarządu;
 4. uchwalanie rocznego budżetu Izby oraz dokonywanie zmian w budżecie w trakcie roku, jeśli będą tego wymagały potrzeby Izby;
 5. podejmowanie decyzji o tworzeniu funduszy celowych Izby i uchwalanie ich regulaminów;
 6. zatwierdzanie bilansu, rachunku zysków i strat i innych składników rocznego sprawozdania finansowego Izby;
 7. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i zasad działalności przedstawicielstw, filii i oddziałów Izby i określanie zakresu ich działalności;
 8. określanie zasad funkcjonowania Komitetów i innych organów kolegialnych i określanie zakresu ich działalności oraz powoływanie i rozwiązywanie Komisji Stałych Rady Izby;
 9. dokonywanie wpisu na Listę Ekspertów i Konsultantów Izby;
 10. nadawanie Statutów Sądów Polubownych oraz wykonywanie zadań zastrzeżonych do kompetencji Rady Izby w tych Statutach.
 11. podejmowanie uchwał w sprawie podjęcia, prowadzenia oraz zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Izbę;
 12. podejmowanie decyzji o wstąpieniu lub wystąpieniu Izby do organizacji krajowych lub zagranicznych;
 13. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Izby z prawem skierowania ich do rozpatrzenia przez Sąd Koleżeński;
 14. występowanie do Zgromadzenia o rozwiązanie Izby;
 15. ustalanie zasad wynagradzania Prezesa i członków Zarządu.
 16. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z Prezesem i Wiceprezesami na podstawie umowy o pracę, powołania lub na podstawie innej formy wynagradzania, a w szczególności w oparciu o umowy zlecenia, umowy o dzieło lub wynagrodzenia za posiedzenia.
 17. uchwalanie i zmiany regulaminów sądów polubownych oraz regulaminu przyznawania Nagrody PIIT.

ZARZĄD IZBY

Art. 19

1. Zarząd jest Organem wykonawczym i reprezentującym Izbę

2. Zarząd składa się od 3 do 8 osób.

3. W skład Zarządu wchodzą:

 1. Prezes;
 2. Wiceprezesi – członkowie Zarządu.

4. Prezes i Wiceprezesi mogą być wybierani także spośród osób fizycznych, które nie są reprezentantami Członków Izby w rozumieniu niniejszego Statutu. Prezes i Wiceprezesi nie mogą być członkami władz innych izb gospodarczych działających na podstawie ustawy o izbach gospodarczych.

5. Prezes organizuje i prowadzi prace Izby.

6. Prezes Zarządu wykonuje prawa i obowiązki kierownika zakładu pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Izbie, w rozumieniu Prawa pracy.

7. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych w imieniu Zarządu uprawnieni są: Prezes działający samodzielnie lub dwaj Wiceprezesi działający łącznie.

8. Kadencja Prezesa trwa dwa lata, jednak nie krócej niż do wyborów nowego Prezesa.

9. Wybór i odwoływanie Prezesa dokonywane jest przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów Członków Izby biorących udział w głosowaniu. Wyboru dokonuje się spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

10. Kadencja Wiceprezesów trwa dwa lata, jednak upływa ona nie później niż 30 dni po zakończeniu kadencji Rady Izby.

11. Na wniosek Prezesa Rada Izby określa nominalną liczbę członków Zarządu oraz kompetencje Wiceprezesów w danej kadencji.

12. Wybór i odwołanie Wiceprezesa dokonywane jest na wniosek Prezesa lub Członka Rady Izby  przez Radę Izby w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów członków Rady Izby biorących udział w głosowaniu.

13. W przypadku, gdy liczba Wiceprezesów będzie mniejsza od minimalnej, Zarząd może przejściowo pełnić swoje obowiązki w składzie mniejszym od minimalnego.

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13 Rada ma obowiązek przeprowadzić wybory uzupełniające na najbliższym posiedzeniu Rady.

Art. 20

1. Zarząd odbywa posiedzenia, co najmniej raz w miesiącu.

2. Pracami Zarządu kieruje Prezes.

3. Posiedzenia Zarządu zwołuje i im przewodniczy Prezes, lub w jego zastępstwie wyznaczony przez niego Wiceprezes. Zwołanie posiedzenia Zarządu następuje:

 1. z inicjatywy własnej;
 2. na wniosek Rady Izby;
 3. na wniosek Komisji Rewizyjnej.

4. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z prawem głosu w dyskusji:

 1. Przewodniczący Rady Izby oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej;
 2. inne zaproszone osoby.

5. Tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Izby.

Art. 21

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. wykonywanie uchwał Zgromadzenia i Rady Izby;
 2. wydawanie i publiczne prezentowanie informacji, opinii i stanowisk Izby;
 3. prowadzenie promocji działalności Izby;
 4. wyrażanie zgody na patronaty Izby, wykorzystanie logo PIIT oraz sponsorowanie imprez przez Izbę;
 5. opracowywanie planów działania Zarządu;
 6. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy na podstawie umowy o pracę z Dyrektorem Biura;
 7. ustalanie zasad wynagradzania Dyrektora i pracowników Biura PIIT.
 8. podpisywanie umów z osobami prawnymi i fizycznymi;
 9. opracowywanie preliminarzy finansowych oraz projektu budżetu Izby oraz jego zmian w trakcie roku;
 10. występowanie do Rady Izby o uchwalenie funduszu celowego oraz przygotowanie regulaminu jego funkcjonowania;
 11. zarządzanie majątkiem Izby;
 12. sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat i innych składników rocznego sprawozdania finansowego Izby;
 13. wnioskowanie do Rady Izby o powołanie i likwidowanie przedstawicielstw, oddziałów oraz filii Izby;
 14. nadzorowanie działalności przedstawicielstw, oddziałów oraz filii Izby według zasad określonych przez Radę Izby;
 15. wnioskowanie do Rady Izby o powołanie i likwidowanie Komitetów i innych organów kolegialnych;
 16. bieżąca współpraca z Komisjami, Komitetami i innymi organami kolegialnymi według zasad określonych przez Radę Izby;
 17. wnioskowanie do Rady Izby o wpisanie na listę Ekspertów i Konsultantów Izby;
 18. wykonywanie zadań zastrzeżonych do kompetencji Zarządu w Statutach Sądów Polubownych.
 19. prowadzenie działalności gospodarczej Izby;
 20. wnioskowanie do Rady Izby o wstąpienie lub wystąpienie Izby do organizacji krajowej lub zagranicznej;
 21. występowanie do Rady Izby z wnioskiem o rozwiązanie Izby;
 22. oraz inne sprawy nie zastrzeżone Statutem do kompetencji innych Organów Izby.

KOMISJA REWIZYJNA

Art. 22

1. Komisja Rewizyjna jest Organem Wybieralnym, kontrolującym wykonywanie uchwał Zgromadzenia i Rady Izby oraz prawidłowego prowadzenia gospodarki finansowej i zarządzania majątkiem Izby przez Radę Izby oraz Zarząd.

2. Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 członków.

3. Komisja Rewizyjna wybiera i odwołuje ze swego składu Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.

4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy i zwoływane są przez Przewodniczącego.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych Organów Wybieralnych, Zarządu, oraz być etatowymi pracownikami Biura Izby.

Art. 23

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzanie bieżących i rocznych kontroli całokształtu działalności Izby;
 2. przedstawianie Zgromadzeniu oceny działalności Rady Izby i Zarządu oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Rady Izby i Prezesa;
 3. wystąpienie do Zgromadzenia o odwołanie Prezesa;
 4. wnioskowanie do Rady Izby o odwołanie członka Zarządu;
 5. przedstawianie Radzie Izby wniosków i spostrzeżeń dotyczących bieżącej działalności Izby;
 6. badanie dokumentów rachunkowych oraz zgodności wydatków z budżetem Izby;
 7. badanie zgodności funkcjonowania funduszy celowych z ich regulaminem
 8. kontrola zarządzania majątkiem Izby;
 9. weryfikacja bilansu, rachunku zysków i strat i innych składników rocznego sprawozdania finansowego Izby;
 10. kontrola działalności gospodarczej Izby;
 11. występowanie do Zgromadzenia o rozwiązanie Izby.

SĄD KOLEŻEŃSKI

Art. 24

1. Sąd Koleżeński jest Organem Wybieralnym rozstrzygającym sprawy sporne pomiędzy Członkami Izby oraz sprawy naruszeń postanowień niniejszego Statutu.

2. Sąd Koleżeński składa się od 3 do 5 członków.

3. Sąd Koleżeński wybiera i odwołuje ze swego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

4. Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy i zwoływane są przez Przewodniczącego.

5. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą wchodzić w skład innych Organów Wybieralnych, Zarządu oraz być etatowymi pracownikami Biura Izby.

Art. 25

1. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

 1. wydawanie opinii w sprawach związanych z naruszaniem postanowień Statutu;
 2. wnioskowanie do Zgromadzenia o odwołanie ze składu członków Rady Izby i Komisji Rewizyjnej;
 3. rozstrzyganie spraw spornych między Członkiem Izby a Radą Izby lub Zarządem w sprawach dotyczących Członka Izby;
 4. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Izby skierowanych do Sądu przez Radę Izby.

2. Sąd Koleżeński pełni funkcję Jury Konkursu Nagrody PIIT.

MAJĄTEK IZBY

Art. 26

1. Majątek Izby stanowią ruchomości, nieruchomości, własne środki finansowe, lokaty, udziały, fundusze i prawa.

2. Przychodami Izby pokrywającymi koszty działalności Izby są:

 1. wpisowe;
 2. wpływy ze składek członkowskich;
 3. wpływy ze składek celowych;
 4. wpływy ze składek nadzwyczajnych;
 5. wpływy z własnej działalności gospodarczej;
 6. przychody z majątku Izby;
 7. subwencje, darowizny, spadki, dotacje i zapisy od osób lub instytucji.

3. Izba może tworzyć fundusze:

 1. fundusz statutowy;
 2. fundusze celowe tworzone uchwałą Rady Izby;
 3. zakładowe fundusze pracownicze.

4. W przypadku rozwiązania Izby, majątek pozostały po zakończeniu likwidacji przeznaczony zostanie do podziału w częściach równych między Członków Izby. Wyznaczenie likwidatora oraz szczegółowy sposób podziału majątku Izby określi uchwała Zgromadzenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 27

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych i inne obowiązujące przepisy.

2. Statut niniejszy uchwalony został na Założycielskim Walnym Zgromadzeniu Członków dnia 28 stycznia 1993 r., co uczestniczący w zebraniu potwierdzają swoimi własnoręcznymi podpisami.

3. Statut niniejszy został zmieniony na:

 1. III Zgromadzeniu dnia 14 lutego 1994 roku;
 2. VIII Zgromadzeniu dnia 29 stycznia 1999 roku;
 3. XI Zgromadzeniu dnia 22 marca 2002 roku;
 4. XIII Zgromadzeniu w dniu 26 marca 2004 roku, a przyjęte zmiany weszły w życie z dniem zwołania kolejnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 5. XVI Zgromadzeniu w dniu 23 marca 2007 roku, a przyjęte zmiany weszły w życie z dniem uchwalenia.
 6. XXIII Zgromadzeniu w dniu 19 marca 2014 roku, a przyjęte zmiany weszły w życie z dniem uchwalenia.
 7. XXVIII Zgromadzeniu w dniu 20 marca 2018 roku, a przyjęte zmiany weszły w życie z dniem uchwalenia.

Załączniki