Mówili o nas

Wypowiedzi z okazji 10-lecia PIIT

Ireneusz Dąbrowski, wiceprezes ds. Producentów i dystrybutorów

Na stanowisku wiceprezesa zastąpiłem w marcu 2001 Tomka Chlebowskiego, który zdecydował się, po kilku latach pracy, nieco odpocząć. A było po czy. Uzyskane przez mojego poprzednika wyniki, zwłaszcza dotyczące porządkowania prawa i uregulowań istotnych dla tworzenia w miarę normalnego i zgodnego ze zdrowym rozsądkiem funkcjonowania firm w naszej branży, miały ogromne znaczenie. Staram się mu nie ustępować i mam nadzieję, że moja cegiełka, jaką była nowelizacja ustawy o VAT i objęcie tym podatkiem licencji na oprogramowanie, jest przynajmniej zauważalna w środowisku. Zakres prac stojących przed Izbą jest wielki. Wymagają one praktycznie stałych kontaktów naszych przedstawicieli z ministerstwami i innymi agendami rzadowymi, parlamentem i wszystkimi innymi instytucjami, które mają wpływ na to, w jakim otoczeniu działa branża IT. Ale jak pogodzić tego typu działalność z prowadzeniem firmy i podnoszeniem codziennej odpowiedzialności za jej wyniki? Wydaje mi się, że tu często tkwi przyczyna bierności niektórych naszych członków. Koledzy! Bez Waszego większego zaangażowania nie uzyskamy tego, na czym nam zależy. Niech piękna rocznica 10-lecia spowoduje, że w całym środowisku wzrośnie zainteresowanie izbą, co niebawem przełoży się na lepsze wyniki wszystkich naszych firm


Aleksander Frydrych, wiceprezes ds. Oprogramowania i usług

Izba to jedna z najważniejszych i najbardziej fascynujących przygód w moim zawodowym życiu. Powstała spontanicznie w okresie wielkiego wolnorynkowego i społecznego entuzjazmu. Dziś wymaga od swych członków raczej rzetelnej i konsekwentnej, a czasami nawet mrówczej pracy i aktywności. Ta praca uczy i rozwija. Pozwala na samorealizację wszystkim tym, dla których społeczeństwo obywatelskie i związana z nim działalność społeczna stanowią osobiste wyzwanie. Zakochaniu podobno czasu nie liczą, a to już dziesięć lat...budujemy nowy Świat.


Jacek Kalinowski, wiceprezes ds. Usług dodanych

Razem możemy więcej – powinny o tym pamiętać wszystkie firmy teleinformatyczne, niezależnie od tego czy ze sobą współpracują na co dzień, czy też bezwzględnie rywalizują. To motto było hasłem przewodnim, gdy Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji powstawała 10 lat temu; jego waga będzie jeszcze większa w najbliższych latach. Zbliżające się wejście Polski do Unii Europejskiej stanowi bowiem zarówno szansę dla naszych firm, jak i zagrożenie, wynikające z dalszego otwarcia polskiego rynku dla zagranicznych dostawców produktów i usług IT. Mnie osobiście szczególnie niepokoi bardzo niski poziom eksportu naszych produktów i usług IT, co jest przejawem nadmiernej koncentracji na rynku wewnętrznym. Świat zmienia się i globalizacja jest nieunikniona. Musimy – jako środowisko – wyciągnąć z tego wnioski.


Aleksander Szwarc, wiceprezes ds. Operatorów telekomunikacyjnych

10 -lecie zawsze nastraja refleksyjnie i prowokuje do wspomnień. Ale ja chciałbym namówić do spojrzenia w przód i szukania tam możliwości. Bo przecież:

  • W telekomunikacji kryzys mamy już za sobą i wcale nie jest wykluczone, że to właśnie operatorzy sieci przewodowych mają większe perspektywy niż komórki, które wykorzystywane są głownie do bardzo szybkiej i masowej komunikacji typu głos i krótkie wiadomości;
  • W informatyce żaden z wielkich państwowych systemów nie funkcjonuje jeszcze w całości a outsourcing jest wciąż nieakceptowanym sposobem na zwiększenie efektywności administracji;
  • Ciągle przedsiębiorca jest osobnikiem podejrzanym i zbyt często pomyłki urzędników kończą się bankructwami. Odpowiedzialność na to ponoszą podatnicy a nie ci, którzy je popełnili. System rejestracji, pozwoleń, licencji i zgód administracyjnych coraz bardziej krępuje inicjatywę

Dziesięć lat temu telefon komórkowy miał wymiar zgrabnej walizeczki. Czy zmniejszył się dzięki Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji? Tak, również dzięki nam. Na jego wielkość i ceną ma wpływ rynek, o który walczy PIIT. Życzymy Izbie większych sukcesów.

Janusz Filipiak, Prezes Comarchu:

W środowisku biznesowym bardo cenimy działania, jakie podejmuje Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. Szczególnie wartościowe są inicjatywy zmierzające do usprawnienia ustaw i przepisów stanowionych przez administrację państwową. Ma to znaczący wpływ na funkcjonowanie naszej firmy, jak i całej branży informatycznej.

Dla nas. Jako firmy globalnej, bardzo ważne są także działania zmierzające do analizowania rynku telekomunikacyjnego i informatycznego Unii Europejskiej. Cieszy nas, że współpraca z PIIT  nie jest jednostronna i sami możemy zbierać głos w ważnych dla nas kwestiach.


Wojciech Gawęda, Prezes SM-Media:

Jako jeden z aktywnych członków ze środowiska operatorów telekomunikacyjnych, chciałbym mocno podkreślić, że Izba, w swoim obecnym kształcie organizacyjnym, dobrze reprezentuje szeroko pojęte interesy firm, przez co w decydujący sposób wpływa na kształt i rozwój rynku teleinformatycznego w Polsce. Mam nadzieję, że również w przyszłości będzie naszym skutecznym przedstawicielem w kontaktach z administracją rządową przy implementowaniu ustawodawstwa Unii Europejskiej.


Marek Józefiak, Prezes Telekomunikacji Polskiej SA:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji podczas 10 lat swojego istnienia i działania na trwałe wpisała się w krajobraz polskiego rynku teleinformatycznego. Była i jest miejscem, w którym w trakcie dyskusji z udziałem wszystkich podmiotów działających na tym rynku, udało się wypracować szereg rozwiązań i standardów funkcjonowania, z których część została uwzględniona w obowiązującym systemie regulacyjnym. Mam na myśli przede wszystkim: system rozliczeń międzyoperatorskich, model kosztowy czy model rynku komórkowego. Planem działalności Izby jest również stworzenie solidnych fundamentów sprzyjających rozwojowi konkurencji, tworzeniu nowego otoczenia telekomunikacyjnego. Z okazji 10 rocznicy powstania PIIT, składam serdeczne gratulacje jej założycielom oraz wszystkim, którzy aktywnie przyczyniają się do kształtowania pożądanych kierunków rozwoju rynku teleinformatycznego W Polsce.

Bogusław Kułakowski, Prezes Zarządu Polskiej Telefonii Cyfrowej:

Jubileusze zwykle skłaniają do podsumowań. Wydaje mi się jednak, że polski rynek telekomunikacyjny znajduje się na takim etapie rozwoju, że przyszłość jest znacznie ważniejsza. W przeddzień wejścia Polski do Unii Europejskiej postrzegamy Polska Izbę Informatyki i Telekomunikacji jako reprezentanta i mediatora w dialogu z rządem RP w sprawie opracowania i wdrożenia stabilnej polityki państwa wobec sektora telekomunikacyjnego. Mamy nadzieję, że w polityce tej zostaną uwzględnione zasady równorzędnego traktowania wszystkich podmiotów gospodarczych i nastąpi pełna harmonizacja prawa telekomunikacyjnego z dyrektywami UE. Doceniamy bogate doświadczenie oraz rzetelność i niezależność opinii ekspertów Izby, które niejednokrotnie miały ogromne znaczenie w tych najtrudniejszych, przełomowych latach funkcjonowania polskiej gospodarki. Życząc wielu owocnych lat dalszej pracy, pragniemy podkreślić, że będziemy wspierać Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji w jej działaniach na rzecz dalszego rozwoju polskiego rynku telekomunikacyjnego.


Marian Polski, Prezes Zarządu Centrum Komputerowego ZETO w Łodzi:

Główne zadanie PIIT w minionym czasie polegało na współpracy z organami rządowymi i komisjami parlamentarnymi w tworzeniu nowego prawa gospodarczego w sferze IT i dostosowania go do wymagań Unii Europejskiej. Na szczególne uznanie zasługuje skuteczność działania Izby w eliminowaniu uznaniowości aparatu skarbowo – celnego w zakresie kwalifikowania podstawy do obciążeń podatkowych z tytułu obrotu oprogramowaniem i licencjami. Jako przedsiębiorca wysoko oceniam pomoc uzyskiwaną od Izby w ramach szkoleń i konsultacji dla służb finansowo – prawnych firmy. Na następne lata życzę, by PIIT integrowała środowisko polskich przedsiębiorców sektora IT w Zjednoczonej Europie.


Tomasz Sielicki, Prezes ComputerLandu:

PIIT już 10 lat działa na rzecz polskiego rynku informatycznego. Dziś jest to już rynek dojrzały, mający na swoim koncie wiele ważnych w skali kraju projektów informatycznych, a cała branża jest postrzegana jako istotny element polskiej gospodarki. Fakt, że nasze środowisko, w wielu przypadkach mocno ze sobą konkurujące, potrafiło nie raz przemówić zgodnym głosem, to niewątpliwa zasługa PIIT. Ten wspólny głos słychać chociażby w treści wielu ustaw – np. Celnych, podatkowych, czy o zamówieniach publicznych – przy tworzeniu ostatecznego kształtu których Izba grała ważną rolę. Nie sposób również nie docenić zasług Izby w promowaniu polskiego rynku informatycznego i poszczególnych firm. Obecnie najważniejszym wyzwaniem dla całej branży jest integracja Polski z Unią Europejską. Współpraca Izby z podobnymi organizacjami państw UE z pewnością pomoże nam wszystkim lepiej się przygotować do działania w nowych warunkach. Z okazji 10-lecia życzę Zarządowi Izby wielu dalszych sukcesów w integracji naszej branży, a wszystkim jej członkom – jak najwięcej udanych projektów.