Regulamin Nagrody PIIT

1. Nagroda 

 • Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji  przyznaje "Nagrodę PIIT", zwaną dalej Nagrodą.
 • Symbolem Nagrody jest Dyplom oraz Statuetka w postaci jak na załączonym zdjęciu.

2. Laureaci Nagrody 

 • Laureatem Nagrody może być osoba, która miała znaczący wpływ na pozytywne kształtowanie oraz przyczyniła się do promocji i rozwoju rynku teleinformatycznego w mijającym okresie.
 • Nagroda jest przyznawana w pierwszym kwartale każdego nowego roku i jest wręczana w terminie Walnego Zgromadzenia Izby.
 • W każdym roku są przyznawane trzy Nagrody.
 • Możliwe jest przyznanie w danym roku ich mniejszej liczby.
 • Do Nagrody nie mogą być zgłaszani aktualni Członkowie Organów Izby oraz Członkowie Kapituły Nagrody

3.  Kapituła Nagrody

 • Skład Kapituły Nagrody jest ustalany corocznie w IV kwartale każdego roku.
 • Członkami Kapituły Nagrody mogą być dotychczasowi Laureaci Nagrody, jeżeli wyrażą na to zgodę.
 • Członkami Kapituły mogą być Członkowie Władz Izby, jeżeli wyrażą na to zgodę.
 • Prezydium Kapituły jest Jury Nagrody, którym jest skład Sądu Koleżeńskiego Izby.
 • Przewodniczącym Kapituły jest Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego.
 • Lista Członków Kapituły jest jawna
 • Członkowie Kapituły dla egzekwowania swoich praw powinni informować Biuro Izby o swoim aktualnym adresie poczty elektronicznej.
 • Członkowie Kapituły mają prawo:

  • zbierać kandydatury do Nominacji
  • zgłaszać kandydatury do Nominacji
  • głosować na Laureatów Nagrody,
  • zgłaszać uwagi i propozycje do zmian w Regulaminie Nagrody.

4. Zasady wyłaniania Laureata 

 • Laureata Nagrody wyłania się dwuetapowo.
 • W pierwszym etapie jest wyłaniana lista Nominowanych do Nagrody.
 • Każdy przedstawiciel Członka Izby ma prawo przesłać do wybranych przez siebie Członków kapituły propozycje kandydatów do Nominacji.
 • Każdy aktualny Członek Kapituły – Nominujący ma obowiązek:

  • przekazać do Jury Nagrody dane Kandydata do nominacji oraz krótkie uzasadnienie nominacji.
  • Nominujący może nominować kilku kandydatów.
 • Nominowany musi uzyskać, co najmniej 5 nominacji, aby mógł być wpisany na Listę Nominowanych.
 • Lista Nominowanych nie jest ograniczona.
 • Jury Nagrody układa alfabetycznie listę Nominowanych do Nagrody, grupując uzasadnienia dotyczące tej samej kandydatury.
 • Jury Nagrody ma obowiązek wycofać z listy Nominowanych kandydaturę niespełniającą formalnie wymagań tego Regulaminu.
 • W drugim etapie wyłaniani są w głosowaniu Laureaci Nagrody spośród Nominowanych.
 • W głosowaniu uczestniczą aktualni Członkowie Kapituły Nagrody
 • Każdy głosujący ma prawo oddać swój głos, co najwyżej tylko na trzech Nominowanych.
 • Głosy są gromadzone przez Jury Nagrody, które sprawdza prawidłowość oddania głosu, liczy głosy i ogłasza wyniki głosowania.
 • Przewodniczący Jury Nagrody głosuje, jako ostatni.
 • Po wyłonieniu Laureatów Nagrody, Przewodniczący Jury wspólnie z Prezesem Izby uzyskuje zgodę Laureatów na przyjęcie Nagrody, a przypadku jej braku Laureatem staje się kolejny Nominowany z mniejszą liczbą głosów.

5. Organizacja Konkursu 

 • Terminy poszczególnych etapów Konkursu oraz terminy głosowań ustala Jury Nagrody.
 • Wszelkie ogłoszenia o Konkursie są publikowane wyłącznie na witrynie PIIT.
 • Zgłaszanie Kandydatów do Nominacji oraz głosowanie na Laureatów Nagrody odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną na e-adres podany przez Przewodniczącego Jury Nagrody.
 • Przewodniczący Jury Nagrody ma obowiązek potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz przesłanych głosów również drogą elektroniczną
 • Wyniki głosowania są utajniane przez Jury Nagrody, a nazwiska Laureatów są ujawniane dopiero podczas wręczania Nagród.
 • Koszty przeprowadzenia Konkursu są pokrywane z funduszy Izby.
 • Wszelkie nieuregulowane w Regulaminie sprawy związane z wyłanianiem Laureatów Nagrody są określane przez Przewodniczącego Jury po zasięgnięciu opinii Członków Jury oraz ewentualnie Prezesa Izby.
 • Zmiany w Regulaminie Nagrody mogą być dokonywane jedynie na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby, co najwyżej raz na rok.

6. Nagroda XX

 • Z okazji XX-lecia Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w 2013 roku zamiast Nagrody będzie przyznawana Nagroda XX-lecia PIIT, zwana dalej Nagrodą XX.
 • Symbolem Nagrody XX jest Dyplom oraz  Statuetka w standardowej postaci z dodatkowym napisem  „Nagroda XX-lecia PIIT".
 • Regulamin przyznawania Nagrody XX jest zgodny z powyższym Regulaminem przyznawania Nagrody z wyjątkiem następujących zmian

  • Zostanie przyznanych do pięciu Nagród XX.
  • Laureatem Nagrody XX może być osoba, która miała znaczący wpływ na pozytywne kształtowanie oraz przyczyniła się do promocji i rozwoju rynku teleinformatycznego w ostatnich 20-latach.
  • Do Nagrody XX mogą być zgłaszani również dotychczasowi Laureaci Nagrody oraz aktualni Członkowie Władz Izby.
  • Członkowie Kapituły będący Nominowanymi do Nagrody XX zawieszają swoje działania w Kapitule.
  • Laureaci Nagrody XX stają się potem Laureatami Nagrody w sensie tego Regulaminu.

Regulamin Nagrody Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji został zatwierdzony przez XI Walne Zgromadzenie Członków Izby w dniu 22 marca 2002 roku oraz poprawiony i zatwierdzony przez XII Walne Zgromadzenie Członków Izby w dniu 28 marca 2003 roku, a także poprawiony i zatwierdzony przez XIV Walne Zgromadzenie Członków Izby w dniu 22 marca 2005 roku oraz przez XXI Zgromadzenie Czlonków Izby w dniu 22 marca 2012 roku.