Regulamin Nagrody PIIT

1. Nagroda 

 • Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji  przyznaje "Nagrodę PIIT", zwaną dalej Nagrodą.
 • Symbolem Nagrody jest Dyplom oraz Statuetka w postaci jak na załączonym zdjęciu.

2. Laureaci Nagrody

 • Laureatem Nagrody może być osoba lub grupa osób, która miała znaczący wpływ na pozytywne kształtowanie oraz przyczyniła się do promocji i rozwoju rynku teleinformatycznego w mijającym okresie.
 • Nagroda jest przyznawana w pierwszym półroczu każdego nowego roku.
 • W każdym roku są przyznawane maksymalnie trzy Nagrody.
 • Do Nagrody nie mogą być zgłaszani aktualni Członkowie Organów Izby oraz Członkowie Kapituły Nagrody.

3.  Kapituła Nagrody

 • Sąd Koleżeński pełni funkcję Jury Konkursu Nagrody PIIT.
 • Skład Kapituły Nagrody jest ustalany corocznie w IV kwartale każdego roku.
 • Członkami Kapituły Nagrody mogą być dotychczasowi Laureaci Nagrody, jeżeli wyrażą na to zgodę.
 • Członkami Kapituły mogą być Członkowie Władz Izby, jeżeli wyrażą na to zgodę.
 • Członkami Kapituły mogą być byli Prezesi, jeśli wyrażą na to zgodę.
 • Prezydium Kapituły jest  Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego, Przewodniczący Rady Izby, Prezes.
 • Przewodniczącym Kapituły jest Przewodniczący Rady PIIT.
 • Lista Członków Kapituły jest jawna.
 • Członkowie Kapituły mają prawo:
  • zbierać kandydatury do Nominacji
  • zgłaszać kandydatury do Nominacji
  • głosować na Laureatów Nagrody,
  • zgłaszać uwagi i propozycje do zmian w Regulaminie Nagrody.

4. Zasady wyłaniania Laureata

 • Laureata Nagrody wyłania się dwuetapowo.
 • W pierwszym etapie jest wyłaniana lista Nominowanych do Nagrody.
 • Każdy Członek Kapituły, reprezentant Członka Izby oraz Przewodniczący Komitetów Izby mają prawo przesłać do Biura Izby, wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail, propozycje dowolnej liczby kandydatów do Nominacji wraz z uzasadnieniem.
 • Biuro Izby informuje wszystkich Członków Izby o możliwości zgłaszania Nominowanych do Członków Kapituły lub Przewodniczących Komitetów lub reprezentantów Członków, którzy podejmują decyzję o zgłoszeniu kandydatur do Nominacji. Nominowany musi uzyskać, co najmniej 5 nominacji, aby mógł być wpisany na Listę Nominowanych.
 • Lista Nominowanych nie jest ograniczona.
 • Biuro Izby układa alfabetycznie listę Nominowanych do Nagrody, grupując uzasadnienia dotyczące tej samej kandydatury.
 • Biuro Izby ma obowiązek wycofać z listy Nominowanych kandydaturę niespełniającą formalnie wymagań tego Regulaminu.
 • W drugim etapie wyłaniani są w głosowaniu Laureaci Nagrody spośród Nominowanych.
 • W głosowaniu uczestniczą aktualni Członkowie Kapituły Nagrody.
 • Każdy głosujący ma prawo oddać swój głos, co najwyżej tylko na trzech Nominowanych wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany przez Przewodniczącego Kapituły adres e-mail.
 • Głosy są gromadzone przez Jury Nagrody, które sprawdza prawidłowość oddania głosu, liczy głosy i ogłasza wyniki głosowania.
 • W przypadku wyłonienia większej liczby Laureatów Nagrody z tą samą liczbą głosów niż przewidziana w danym roku liczba Nagród, rozstrzygnięcia dokonuje Prezydium Nagrody.
 • Po wyłonieniu Laureatów Nagrody, Przewodniczący Kapituły wspólnie z Prezesem Izby uzyskuje zgodę Laureatów na przyjęcie Nagrody, a przypadku jej braku Laureatem staje się kolejny Nominowany z mniejszą liczbą głosów.

5. Organizacja Konkursu

 • Terminy poszczególnych etapów Konkursu ustala Zarząd.
 • Terminy głosowań ustala Jury Nagrody.
 • Ogłoszenia o Konkursie są publikowane na witrynie PIIT.
 • Biuro Izby ma obowiązek potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
 • Jury Nagrody ma obowiązek  potwierdzenia przesłanych głosów.
 • Wyniki głosowania są utajniane przez Jury Nagrody, a nazwiska Laureatów są ujawniane dopiero podczas wręczania Nagród.
 • Koszty przeprowadzenia Konkursu są pokrywane z funduszy Izby.
 • Wszelkie nieuregulowane w Regulaminie sprawy związane z wyłanianiem Laureatów Nagrody są określane przez Prezydium Nagrody.

Regulamin Nagrody Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji został zatwierdzony przez XI Walne Zgromadzenie Członków Izby w dniu 22 marca 2002 roku oraz poprawiony i zatwierdzony przez XII Walne Zgromadzenie Członków Izby w dniu 28 marca 2003 roku, a także poprawiony i zatwierdzony przez XIV Walne Zgromadzenie Członków Izby w dniu 22 marca 2005 roku oraz przez XXI Zgromadzenie Członków Izby w dniu 22 marca 2012 roku. Regulamin został zmieniony i zatwierdzony przez Radę PIIT w dniu 25 stycznia 2019 r..