MP nr 9 - Prawo bankowe

Rząd przygotował projekt ustawy implementującej do polskiego porządku prawnego dyrektywę PSD II.

Rząd opublikował i zainicjował konsultacje z zainteresowanymi podmiotami długo wyczekiwanego projektu ustawy mającego wdrożyć do polskiego systemu prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniającej dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylającej dyrektywę 2007/64/WE ("PSD II"). Przywołany akt prawny reguluje w szczególności nowe zasady świadczenia usług płatniczych, zwiększa poziom ochrony konsumentów, a także umożliwia świadczenie nowych usług płatniczych (usługa dostępu do informacji o rachunku i usługa inicjowania płatności) przez upoważnione podmioty - tzw. TPPs (ang. Third Party Payment Service Providers).  Implementacja PSD II przyniesie istotne zmiany zarówno dla instytucji finansowych, jak i całego rynku finansowego. Uregulowany zostanie mechanizm silnego uwierzytelniania klienta, pojawią siędostawcy świadczący usługę inicjowania transakcji płatniczej oraz usługę umożliwiającą dostęp do informacji o rachunkach bankowych, wdrożone zostaną nowe reguły świadczenia usług wypłat gotówki przy użyciu bankomatów, a także wprowadzony zostanie nowy rodzaj przedsiębiorstw sektora usług płatniczych, tzw. małe instytucje płatnicze. Projekt ustawy implementujący PSD II istotnie zmieni rynek usług płatniczych, a z perspektywy konsumenta oznacza przede wszystkim możliwość korzystania z nowych usług płatniczych świadczonych przez podmioty niebankowe.

Link do materiału źródłowego: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12298151/12432050/12432051/dokument287668.pdf

Autor publikacji: Adam Łukaszewski
Nazwa Kancelarii: Bird&Bird