MP nr 9 - Prawo zamówień publicznych

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2017 r., wydany w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne Krajowej Izby Odwoławczej.

Główne konkluzje orzeczenia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to (kolejność odwrotna do przedstawionej w sentencji wyroku):

  1. wykonawca może wykazywać swoje doświadczenie, powołując się łącznie na dwie lub większą liczbę umów jako jedno zamówienie, chyba że zamawiający wykluczy taką możliwość;
  2. zamawiający może wykluczyć wykonawcę z postępowania, jeżeli wykonawca wprowadził go w błąd w zakresie przekazywanych informacji, chociażby dokonał tego niemyślnie;
  3. wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu nie może polegać na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie
    i konkretnie nie uczestniczył w realizacji tego innego zamówienia publicznego;
  4. wykonawca nie może polegać na zdolnościach innego podmiotu poprzez sumowanie wiedzy
    i doświadczenia dwóch lub więcej podmiotów, które samodzielnie nie mają wymaganej zdolności do realizacji zamówienia, jeżeli zamawiający uzna, że dane zamówienie jest podzielne,

oraz

  1. po upływie terminu zgłoszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawca nie może przekazywać zamawiającemu, w celu wykazania spełnienia warunków uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, dokumentów, których nie zawierała jego pierwotna oferta, w tym umowy zamówienia zrealizowanego przez podmiot trzeci oraz jego zobowiązania do oddania do dyspozycji tego wykonawcy zasobów.

Ostatni wniosek (wskazany w pkt 5) dla obecnej praktyki należy przyjąć z dużą ostrożnością, bowiem
w obecnym stanie prawnym art. 22a ust. 6 ustawy Pzp (którym zaimplementowano normę prawną z art. 63 dyrektywy PE i Rady z dnia z dnia 26 lutego 2014 r. nr 2004/18/WE) wprost dopuszcza zmianę podmiotu, na którego zdolnościach polega wykonawca w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (konsekwentnie dopuszczalnym powinna być także zmiana wykazu usług, którą niesie ze sobą zmiana podmiotu udostępniającego zasoby). Przez analogię należy uznać, że skoro w nowym stanie prawnym możliwe jest uzupełnianie dokumentów dotyczących podmiotów trzecich, to tym bardziej jest to dopuszczalne
w odniesieniu do własnego doświadczenia wykonawcy. Z tego względu wniosek wskazany w pkt 5 należy uznać za nieaktualny. Gdyby bowiem go przyjąć, to prowadziłoby to do nieuzasadnionego „faworyzowania” wykonawców, którzy opierają się na doświadczeniu podmiotów trzecich.

Link do materiału źródłowego: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190329&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=272934

Autor publikacji: Piotr Nepelski
Nazwa Kancelarii: Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp.j.