MP nr 9 - Prawo spółek

Czy dopuszczalne jest zbycie procentowej części „udziału” wspólnika w spółce osobowej?

Art. 10 KSH stanowi, że ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę. Wątpliwości może budzić jednak dopuszczalność zbycia procentowej części "udziału" wspólnika w spółce osobowej. Brak jest bowiem przepisu ustawy lub stanowiska Sądu Najwyższego, odnoszących się wprost do omawianej kwestii.

Zdecydowana większość przedstawicieli doktryny jest przeciwna możliwości zbycia idealnej, procentowej części „udziału” przez wspólnika spółki osobowej, powołując się na tzw. zasadę nierozszczepialności ogółu praw i obowiązków wspólnika (wynikającą z art. 10 KSH).

Niektórzy jednak dopuszczają taką możliwość dokonując tzw. wnioskowania a maiori ad minus (skoro można więcej, to można też mniej) - skoro dopuszczalne jest przeniesienie ogółu praw i obowiązków, dlaczego nie możnaby zbyć ich ułamkowej części?

Przeciwko dopuszczalności zbycia procentowej części „udziału” wspólnika w spółce osobowej wypowiedział się Sąd Okręgowy w Bydgoszczy w postanowieniu z dnia 13 maja 2009 roku (VIII Ga 23/09) twierdząc, że skoro w art. 10 KSH ustawodawca przewidział możliwość przenoszenia ogółu praw i obowiązków rozumianej jako całość, to przenoszenie ułamkowej części ogółu praw i obowiązków jest niedopuszczalne.

Osobiście, podzielamy pogląd o niedopuszczalności zbycia procentowej części ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce osobowej.

Autor publikacji: Aleksandra Wróblewska, Kacper Czubacki
Nazwa Kancelarii: Kochański Zięba & Partners