MP nr 9 - Prawo pracy

Czy pracodawca może zaoferować pracownikowi wybór między wypowiedzeniem umowy a porozumieniem stron?

Pracodawca, jeśli zdecyduje się zapewnić zwalnianemu pracownikowi możliwość wyboru sposobu zwolnienia,może dokonać wypowiedzenia umowy o pracę ijednocześnie przedstawić pracownikowi projekt porozumienia stron dot. zakończenia stosunku pracy.Jest to działanie zgodne z prawem. Pomiędzy zakończeniem stosunku pracy w drodze wypowiedzenia umowya zawarciem porozumienia stron, występują istotne różnice. W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę,ulega ona rozwiązaniu wraz z upływem okresu wypowiedzenia. Natomiast przy porozumieniu stron, okres wypowiedzenia w ogóle nie występuje, a umowa zostaje rozwiązana w dacie ustalonej przez strony. Należy mieć na uwadze że, wypowiedzenie wiąże się z większą ilością obowiązków pracodawcy wobec zwalnianego pracownika, m. in. zagwarantowaniem dni wolnych na szukanie nowej pracy. Ważnym aspektem w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony, który przy porozumieniu stron nie jest wymagany, jest podanie przyczyny, która była podstawą zwolnienia pracownika. Pracownik ma prawo do przemyślenia swej decyzji co do sposobu zakończenia stosunku pracy. Pracodawca nie powinien więc przymuszać zwalnianego pracownika do natychmiastowego podjęcia decyzji.Jednakże jeśli pracodawca wskazuje podczas spotkania z pracownikiem, że nieprzyjęcie porozumienia oznacza otrzymanie wypowiedzenia, zasadniczo nie uznaje się takiego sposobu postępowania za naruszenie prawa. Należy jednak pamiętać, że jeśli pracodawca zaproponowałby tylko rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem, a pracownik takiej propozycji nie przyjmie, nie przeistacza się ono automatycznie w wypowiedzenie. Pracodawca, aby rozwiązać umowę o pracę, musi w takim wypadku wręczyć wypowiedzenie. Natomiast w przypadku gdy pracownik po kilku dniach od otrzymania wypowiedzenia umowy o pracę, zgodzi się na zaproponowane mu porozumienie stron, złożone wypowiedzenia można za jego zgodą cofnąć i jednocześnie podpisać tekst porozumienia rozwiązującego umowę o pracę.

Autor publikacji: Aneta Miśkowiec i Krystian Stanasiuk
Nazwa Kancelarii: Taylor Wessing