MP nr 9 - Prawo IT

Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa RP przyjęte przez rząd.

Wizja Polski 2022, która została zarysowana w Krajowych Ramach, przedstawia główny cel przyjęcia rządowej strategii: „W roku 2022 Polska będzie krajem bardziej odpornym na ataki i zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni. Dzięki synergii działań wewnętrznych i międzynarodowych cyberprzestrzeń RP stanowić będzie bezpieczne środowisko umożliwiające realizowanie wszystkich funkcji państwa i pozwalać na pełne wykorzystywanie potencjału gospodarki cyfrowej, przy równoczesnym poszanowaniu praw i wolności obywateli.”.

Cel ten ma zostać osiągnięty przez działania wskazane w Krajowych Ramach, obejmujące m.in. przegląd przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa, opracowanie i wdrożenie standardów oraz dobrych praktyk bezpieczeństwa sieci i systemów IT oraz budowę mechanizmów współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym w zakresie działań związanych z cyberbezpieczeństwem (m.in. poprzez efektywny system partnerstwa publiczno-prywatnego).

Jak sama nazwa wskazuje, Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa określają jedynie ramowo planowane działania rządu celem zapewnienia bezpieczeństwa w sieci i nie wynikają z nich na tyle szczegółowe plany, które już teraz pozwalałyby określić konkretne skutki dla przedsiębiorców lub obywateli. Dokument ten ma jednak duże znaczenie z perspektywy określenia kierunków planowania dalszych, szczegółowych prac rządu i prowadzenia realnych działań celem zapewnienia bezpieczeństwa w sieci. Pozostaje więc mieć nadzieję, że w konsekwencji Krajowe Ramy przyczynią się do wzrostu poziomu cyberbezpieczeństwa w Polsce.

Link do materiału źródłowego: https://mc.gov.pl/aktualnosci/strategia-cyberbezpieczenstwa-przyjeta-przez-rzad

Autor publikacji: Agnieszka Wachowska (Partner), Joanna Jastrząb
Nazwa Kancelarii: Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. j.