MP nr 9 - Ochrona danych osobowych i ochrona informacji

Czy tzw. klauzula prawnie usprawiedliwionego celu jest podstawą udostępnienia danych na potrzeby roszczeń sądowych?

Wyrok TSUE z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie C-13/15 został wydany w konsekwencji złożenia wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym przez Litewski Sąd Najwyższy. Sprawa, w której został złożony, dotyczyła udostępnienia danych osobowych sprawcy wypadku komunikacyjnego w celu wytoczenia przeciwko niemu powództwa cywilnego o odszkodowanie.

Litewski Sąd Najwyższy zwrócił się do TS UE z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

1) Czy zwrot „przetwarzanie danych jest konieczne dla potrzeb wynikających z uzasadnionych interesów […] osoby trzeciej, lub osobom [osób trzecich], którym dane są ujawniane”, ujęty w art. 7 lit. f) dyrektywy 95/46/WE Parlamentu i Rady z dnia 24 października 1995 r. (dalej jako „dyrektywa 95/46/WE”) należy interpretować w ten sposób, że policja krajowa ma obowiązek ujawnić Rīgassatiksme[przedsiębiorstwo trolejbusowe miasta Rygi] żądane przez to przedsiębiorstwo dane osobowe, które są konieczne do wniesienia powództwa na drodze cywilnej?

2) Czy na odpowiedź na to pytanie ma wpływ okoliczność, że – jak wynika z akt sprawy – pasażer taksówki, którego dane stara się uzyskać Rīgassatiksme, był małoletni w chwili wypadku?

Zdaniem TS UE art. 7 lit. f) dyrektywy 95/46/WE należy interpretować w ten sposób, że nie nakłada on obowiązku przekazania danych osobowych osobie trzeciej, aby umożliwić dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przed sądem cywilnym za szkody wyrządzone przez osobę, której dane dotyczą. Jednakże art. art. 7 lit. f) dyrektywy 95/46/WE nie stoi na przeszkodzie przekazaniu danych osobowych na podstawie prawa krajowego.

Link do materiału źródłowego: http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d656db5242e43a443ba847dea02b9db3c8.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyLbh10?doclang=PL&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=190322&occ=first&cid=215844

Autor publikacji: Dominika Nowak
Nazwa Kancelarii: Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. j.