MP nr 9 - Cyberbezpieczeństwo

Uchwała Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017 – 2022.

W dniu 9 maja 2017 r. Prezes Rady Ministrów Beata Szydło podpisała uchwałę nr 52/2017 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017 – 2022.

Uchwała ma na celu zaprezentowanie działań mających podnieść poziom bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni RP, a także wskazanie głównych podmiotów zaangażowanych we wdrażanie krajowych ram polityki w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego, opisanie podejścia do oceny ryzyka oraz analizę kwestii współpracy międzynarodowej w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Uchwała odnosi się także do konieczności rozbudowy krajowego systemu cyberbezpieczeństwa związanego z obowiązkiem implementacji do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium (NIS). [Szerzej na temat Uchwały TUTAJ].

Jak wynika z informacji przedstawionej przez Ministerstwo Cyfryzacji, obecnie trwają prace grupy roboczej nad opracowaniem planu działań na rzecz wdrożenia Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa. Efektem tych prac będzie przedłożenie do akceptacji Radzie Ministrów wykazu przedsięwzięć, których realizacja umożliwi osiągnięcie celów założonych w uchwalonym dokumencie.

Link do materiału źródłowego: https://mc.gov.pl/files/uchwala_nr_52.pdf.

Autor publikacji: Paweł Gruszecki (Partner, Szef Praktyki Nowych Technologii i Telekomunikacji), Justyna Zygmunt (Prawnik, Praktyka Nowych Technologii i Telekomunikacji).
Nazwa Kancelarii: Kochański Zięba & Partners sp. k.