MP nr 8 - Telekomunikacja

Bliski koniec tzw. podwójnej rejestracji kart prepaid.

24 kwietnia 2017 r. został opublikowany projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych. Zmiana ma na celu wyeliminowanie zidentyfikowanych praktycznych problemów z dostosowaniem procedury przenoszenia numeru,do wymagań wynikających z obowiązku rejestracji kart pre-paidwprowadzonego przez ustawę antyterrorystyczną.

Niejednolita praktyka operatorów wynika z faktu, że zakres danych przekazywanych na podstawie art. 60a ust. 1 Pt regulującego zasady zmiany umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przewiduje obowiązek podania min. danych o adresie korespondencyjnym, podczas, gdy do rejestracji karty pre-paid podanie tej danej nie jest konieczne. Część operatorów odmawiała zatem dokonania przeniesienia numeru powołując się na literalną treść art. 60a ust. 1 Pt, uzasadniając odmowę brakiem podania informacji o adresie korespondencyjnym, która w ich ocenie warunkowała możliwość przeniesienia numeru. W konsekwencji mieliśmy do czynienia z podwójną rejestracją kart przedpłaconych w przypadku przeniesienia numeru.

Ustawodawca wskazał, że w przypadku  zainicjowania procesu przeniesienia numeru niegeograficznego (tj. numeru komórkowego), nadmiernym obciążeniem po strony użytkownika byłoby podawanie adresu do korespondencji,  wsytuacji gdy  w obowiązującym stanie prawnym, w zakresie usług przedpłaconych, obowiązuje rejestracja na zasadach określonych w art. 60b ust. 1

Pt. W ocenie ustawodawcy nie można zatem uzależniać możliwości przeniesienia numeru od przekazania danych o adresie korespondencyjnym. Rozporządzenie usuwa odwołania do przepisów Pt utrudniających przeniesienie numerów. W konsekwencji jego wejścia w życie nie będzie możliwa odmowa przeniesienia numeru z uwagi na brak podania przez użytkownika adresu korespondencyjnego.

Autor publikacji: Aleksandra Dziurkowska
Nazwa Kancelarii: Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp.j.
Link do materiału źródłowego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12297903/katalog/12430993#12430993