MP nr 8 - Prawo bankowe

Nowe kryteria i sposoby przeprowadzania badania i oceny nadzorczej w bankach.

W Rozporządzeniu zawarto regulację dotyczącą zagadnień z zakresu zarządzania ryzykiem w banku, modelu biznesowego oraz adekwatności funduszy własnych, które powinny być przedmiotem badania i oceny w ramach procesu badania i oceny nadzorczej banków (proces BION). Dotychczas proces BION w bankach regulowany był w uchwale nr 312/2012 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością bankową.

Celem procesu BION jest identyfikacja ryzyka, na jakie narażony jest bank, ocena procesu zarządzania ryzykiem, ocena poziomu kapitału pokrywającego ryzyko wynikające z działalności banku oraz zarządzania bankiem, w tym zgodności działalności banku z przepisami prawa regulującymi działalność banków, statutem i decyzjami o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku i rozpoczęcie przez niego działalności.

W ślad za regulacją, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował w dniu 26 kwietnia 2017 roku Metodykę badania i oceny nadzorczej banków komercyjnych, zrzeszających oraz spółdzielczych (Metodyka BION). Celem Metodyki BION jest wskazanie sposobu przeprowadzania procesu BION, zakresu badania i oceny nadzorczej oraz zasady nadawania ocen BION w ramach wykonywanych czynności nadzorczych.

Autor publikacji: Joanna Niewiadomska
Nazwa Kancelarii: Bird & Bird Szepietowski i wspólnicy sp. k.
Link do materiału źródłowego: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/638; https://www.knf.gov.pl/Images/Metodyka_BION_banki_2017_tcm75-50349.pdf