MP nr 8 - Prawo bankowe

Nowe rozporządzenie w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach.

W dniu 1 maja 2017 roku (z wyjątkiem niektórych przepisów, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2017r.) weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach (Dz. U. z 2017 r., poz. 637) ("Rozporządzenie"). Przywołany akt prawny reguluje w szczególności sposób funkcjonowania w bankach systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, zakres polityki wynagrodzeń i sposób jej ustalania, a także sposób szacowania kapitału wewnętrznego i dokonywania przez bank przeglądów strategii i procedur szacowania i stałego utrzymywania kapitału wewnętrznego. Rozporządzenie stanowić będzie dla banków istotny akt wykonawczy, którego regulacje znacząco wpłyną na sposób realizacji i projektowania systemu zarządzania ryzykiem, polityki wynagrodzeń, systemu kontroli wewnętrznej, procedury anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w banku procedur i standardów etycznych, szacowanie kapitału wewnętrznego i utrzymywanie funduszy własnych na poziomie wynikającym z polityki banku, a także zasady zarządzania ryzykiem płynności i finansowania. Rozporządzenie jest szczególnie istotne dla osób, które nadzorują i odpowiadają za procesy tzw. whistleblowing’u, szeroko pojętego compliance, a także mechanizmów kontrolnych obowiązujących w banku.

Autor publikacji: Adam Łukaszewski
Nazwa Kancelarii: Bird & Bird Szepietowski i wspólnicy sp. k.
Link do materiału źródłowego: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/637