MP nr 8 - Cyberbezpieczeństwo

Opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na temat Rozporządzenia o e-prywatności.

W dniu 24 kwietnia 2017 r. Europejski Inspektor Ochrony Danych Osobowych (EDPS) wydał opinię w przedmiocie propozycji Rozporządzenia w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej (Regulation on Privacy and Electronic Communications, „Rozporządzenie”).

Istotnym powodem podjęcia prac nad Rozporządzeniem była chęć dostosowania przepisów o e-prywatności do postanowień Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych („RODO“) i przystosowania regulacji unijnych do rozwoju technologii poprzez objęcie Rozporządzeniem popularnych komunikatorów takich jak WhatsApp, Skype czy Facebook Messenger (przyp. Obecnie obowiązująca dyrektywa 2002/58/WE o prywatności i łączności elektronicznej ma zastosowanie jedynie do tradycyjnych operatorów telekomunikacyjnych). Projekt rozporządzenia wpisuje się w zakres działań w ramach strategii jednolitego rynku cyfrowego, które mają na celu przywrócenie zaufania do bezpieczeństwa usług cyfrowych w EU poprzez zapewnienie wysokiego poziomu ochrony.

EDPS wyraził jednoznaczne poparcie dla inicjatywy uchwalenia Rozporządzenia wskazując, że wraz z RODO zapewni ono wszechstronną ochronę w środowisku komunikacji elektronicznej. Jednocześnie EDPS zwrócił uwagę na rozdrobnienie i wysoki poziom szczegółowości postanowień Rozporządzenia, co może doprowadzić do powstania luk w prawie. EDPS krytycznie odniósł się także do opierania niektórych przepisów Rozporządzenia na Europejskim Kodeksie Łączności Elektronicznej, który nie wszedł jeszcze w życie.

Autor publikacji: Paweł Gruszecki (Partner, Szef Praktyki Nowych Technologii i Telekomunikacji), Justyna Zygmunt (Prawnik, Praktyka Nowych Technologii i Telekomunikacji)
Nazwa Kancelarii: Kochański Zięba & Partners sp. k.
Link do materiału źródłowego https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/17-04-24_eprivacy_en.pdf