MP nr 7 - Prawo zamówień publicznych

Upływ terminu na wniesienie odwołania lub przystąpienia w razie zamknięcia Krajowej Izby Odwoławczej
z uwagi na urlop pracowników administracji rządowej.

Zarządzenie zostało wydane na podstawie § 2a ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracowników urzędów administracji rządowej („Rozporządzenie"), które to rozporządzenie nadaje Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów możliwość udzielenia pracownikom administracji rządowej dnia wolnego od pracy, który nie jest dniem mieszczącym się w zamkniętym katalogu dni wolnych z ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

Powstaje więc pytanie, czy jeżeli wykonawcom będzie upływał termin na wniesienie odwołania lub zgłoszenie przystąpienia w dniu, w którym biuro podawcze Krajowej Izby Odwoławczej będzie nieczynne z uwagi na Zarządzenie, to wykonawcy będą mogli skorzystać z normy z art. 14 ust. 2 uPZP i art. 185 ust. ust. 8 uPZP?

W świetle komentowanych przepisów, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności (wniesienia odwołania, zgłoszenia przystąpienia) przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin na dokonanie czynności upływa dopiero dnia następnego po sobocie, dniu lub dniach wolnych od pracy. Niemniej, dni 2 maja, 16 czerwca oraz 14 sierpnia („Dni") zostały wyznaczone w drodze zarządzenia wydanego bezpośrednio na podstawie rozporządzenia (a nie ustawy) oraz nie pokrywają się z „typowymi" dniami wolnymi od pracy, które zostały skatalogowane w ustawie o dniach wolnych od pracy.

Argumentem przemawiającym za uznaniem Dni jako odpowiadającym pojęciu „dnia ustawowo wolnego od pracy" jest to, że Rozporządzenie zostało wydane w celu wykonania ustawy (tj. art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych). Kontrargumentem jest jednak wykładania literalna oraz okoliczność, że Rozporządzenie nie posiada mocy ustawy (a warto dodać, że polski porządek prawny zna instytucję rozporządzenia z mocą ustawy – mówi o nim art. 234 ust. 1 Konstytucji).

W świetle ww. wątpliwości oraz ugruntowanej linii orzeczniczej Krajowej Izby Odwoławczej („KIO"), zgodnie z którą nie istnieje instytucja przywrócenia terminu do wniesienia odwołania lub przystąpienia, wykonawcy powinni bacznie przyglądać się godzinom otwarcia KIO i unikać wnoszenia odwołania lub przystąpienia w dniu, gdy zamknięte jest biuro podawcze KIO (a w ostateczności starać się wnieść je drogą elektroniczną, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Autor publikacji: Piotr Nepelski
Nazwa Kancelarii: Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp.j.
Link do materiału źródłowego: https://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/zarzadzenie_nr_9_szefa_kprm_z_2017_r.pdf