MP nr 7 - Prawo spółek

Projekt ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji.

Podstawowym założeniem projektowanej ustawy jest zachowanie równowagi pomiędzy publicznoprawnym i prywatnoprawnym mechanizmem realizowania prawa konkurencji oraz zapewnienie pełnego prawa do naprawienia szkody osobom poszkodowanym przez naruszenia unijnych reguł konkurencji. Zakresem projektu objęte są zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone naruszeniem prawa konkurencji oraz zasady dochodzenia roszczeń z tego tytułu w postępowaniu cywilnym. Zmiany obejmują przede wszystkim obszar prawa cywilnego materialnego i prawa cywilnego procesowego, a także prawa konkurencji.
Zgodnie z projektowaną ustawą, sprawy o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji będą należeć do właściwości sądów okręgowych bez względu na wartość przedmiotu sporu. Powództwo o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji będzie można wytoczyć także przed sąd, przed którym toczy się już postępowanie w sprawie o naprawienie szkody wyrządzonej przez to samo naruszenie prawa konkurencji.
Znaczące zmiany dotyczą postępowania dowodowego. W powyższym zakresie projektowana ustawa zmierza do ułatwienia poszkodowanemu dostępu do niezbędnych środków dowodowych, przy uwzględnieniu uzasadnionych interesów innych osób, w tym domniemanego sprawcy naruszenia, a także potrzeb publicznoprawnego mechanizmu egzekwowania prawa konkurencji. W tym celu wprowadzony zostać ma szczególny, nieznany obecnie w polskiej procedurze cywilnej, rodzaj wniosku – wniosek o wyjawienie środka dowodowego.
Projektowana ustawa wprowadza definicję kartelu. Jest to novum w prawie polskim, bowiem dotychczas polskie przepisy nie zawierały legalnej definicji tego pojęcia.

Autor publikacji: Edyta Rękawek (Prawnik, Praktyka Sektora Usług Finansowych)
Nazwa Kancelarii: Kochański Zięba & Partners sp.k.
Link do materiału źródłowego: http://law2business.pl/2017/04/20/nowe-zasady-naprawiania-szkod-wyrzadzonych-naruszenie-prawa-konkurencji/