MP nr 7 - Prawo informatyczne

Zmiany dla branży IT w projekcie ustawy „O zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw".

W poselskim projekcie ustawy „O zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw" zawarto postanowienia dotyczące podmiotów, które dostarczały programy komputerowe obsługujące sądowe, prokuratorskie i komornicze systemy informatyczne.

Zgodnie z projektem, do ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych zostanie dodany art. 175f, w myśl którego Minister Sprawiedliwości w drodze decyzji może, w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań sądów, przyznać Skarbowi Państwa uprawnienia wynikające z autorskich praw majątkowych do programu komputerowego obsługującego sądowe systemy informatyczne. W świetle projektu decyzje Ministra mogą być wydawane wyłącznie w sytuacjach, gdy po pierwsze, zagrożona jest sprawność działania lub ciągłość funkcjonowania programu komputerowego lub systemu teleinformatycznego wykorzystującego program komputerowy; po drugie, zapewnienia ich sprawności działania lub ciągłości funkcjonowania wymaga ważny interes państwa lub dobro wymiaru sprawiedliwości; a po trzecie, porozumienie w tym zakresie z osobą, której przysługują majątkowe prawa autorskie do programu komputerowego, napotyka na przeszkody. Analogiczne rozwiązanie zaproponowano w stosunku do programów komputerowych obsługujących prokuratorskie oraz komornicze systemy informatyczne (propozycja dodania art. 12a do ustawy Prawo o prokuraturze oraz art. 17d do ustawy o komornikach sądowych i egzekucji).

Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy, rozwiązanie to pozwoli na zachowanie sprawności działania i ciągłości funkcjonowania sądowych systemów informatycznych, w przypadku których może zajść konieczność  podjęcia określonych działań, np. dokonania zmian w programie, które to działania nie zawsze są dopuszczalne w świetle postanowień obecnie obowiązujących umów licencyjnych.


Niewątpliwie prace nad projektem ustawy przyczynią się do wzmożenia debaty dotyczącej kształtu przetargów publicznych związanych z IT.  

Autor publikacji: Paweł Gruszecki (Partner, Szef Praktyki Nowych Technologii i Telekomunikacji), Justyna Zygmunt (Prawnik, Praktyka Nowych Technologii i Telekomunikacji)
Nazwa Kancelarii: Kochański Zięba & Partners sp. k.
Link do materiału źródłowego http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-555-2017/$file/8-020-555-2017.pdf