MP nr 22 - Prawo zamówień publicznych

Nowa wysokość progów unijnych oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro.

Rozpoczęła się procedura legislacyjna zmierzająca do zmiany od dnia 1 stycznia 2018 r.:

¾ wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych („PZP”) rozporządzenia w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji UE, oraz

¾ wydanego na podstawie art. 35 ust. 3 PZP rozporządzenia w sprawie średniego kursu złotego
w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Projektowane zmiany są związane z planowanym wydaniem aktów delegowanych Komisji Europejskiej
w odniesieniu do kwot progowych, od których zastosowanie mają dyrektywy 2014/24/UE oraz 2014/25/UE.

Zgodnie projektami rozporządzeń, wzrosną progi unijne dla dostaw i usług z 135 000 euro do 144 000 euro (w przypadku zamawiających z sektora finansów publicznych) oraz z 209 000 euro do 221 000 euro (pozostali zamawiający).  W odniesieniu do zamówień sektorowych oraz w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa wzrost dla dostaw i usług nastąpi z 418 000 euro do 443 000 euro. W przypadku robót budowlanych progi unijne wzrosną z 5 225 000 euro do 5 548 000 euro. Bez zmian pozostanie wysokość progów unijnych w zakresie zamówień na usługi społeczne i innych szczególnych zamówień.

Jednocześnie, zmianie ulegnie wysokość średniego kursu złotego, który stanowi podstawę przeliczenia wartości zamówień z 4,1749 do 4,3117.

Projektowane zmiany mają istotny wpływ na planowanie zamówień publicznych. Przykładowo, wartość zamówień tzw. podprogowych na dostawę lub usługi udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych wzrośnie z kwoty 563 611,50 zł do kwoty 620 884,80 zł, tj. o ok. 10%. Dzięki temu więcej zamówień z zakresu IT będzie udzielanych w nieco bardziej elastycznej procedurze podprogowej, z czym wiążą się m.in. krótsze terminy na podejmowanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym także krótsze terminy minimalne na składania ofert.

Link do materiału źródłowego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12305602; https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12305605;

Autor publikacji: Piotr Nepelski
Nazwa Kancelarii: Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. j.