MP nr 22 - Prawo własności przemysłowej

Nowe przepisy o patentach i znakach towarowych.

Nowelizacja przewiduje wiele istotnych zmian, takich jak m.in.:

  1. Nowa definicja znaku towarowego. Znak nie będzie już musiał być "przedstawialny graficznie", co ułatwi rejestrację tzw. nietradycyjnych znaków, takich jak kolory, dźwięki czy formy przestrzenne. Takie znaki można już teraz rejestrować w unijnym Urzędzie ds. Własności Intelektualnej, a nowelizacja pozwoli ujednolicić praktykę polskiego Urzędu Patentowego w tej kwestii;
  2. "Automatyzacja" przedłużania praw ochronnych – Urząd Patentowy będzie z urzędu informował uprawnionego (m.in. z patentu czy prawa ochronnego na znak towarowy), że zbliża się termin uiszczenia opłaty za kolejny okres ochrony. Samo przedłużenie nie będzie już wymagało decyzji Urzędu – wystarczy sam fakt wniesienia opłaty;
  3. Zrównanie uprawnień adwokatów i radców prawnych z rzecznikami patentowymi. Będą oni mogli występować przed Urzędem Patentowym nie tylko w sprawach dotyczących znaków towarowych (jak do tej pory), ale też wynalazków czy wzorów przemysłowych, co dotychczas było zastrzeżone dla rzeczników patentowych;
  4. Nowe zasady dochodzenia roszczeń. Gruntownie przebudowano przepisy regulujące roszczenie o zabezpieczenie dowodów naruszenia praw własności przemysłowej (np. zajęcie próbek podrobionego towaru) oraz roszczenie informacyjne (uprawnienie do żądania informacji o pochodzeniu czy sieci dystrybucji towarów naruszających prawa uprawnionego). Ponadto, według nowych przepisów wystąpienie z roszczeniami (o charakterze zakazowym) będzie możliwe także wtedy, gdy istnieje ryzyko, że np. opakowania lub metki zawierające znak towarowy mogłyby być używane w odniesieniu do towarów, gdy takie użycie stanowiłoby naruszenie prawa ochronnego – a więc nie tylko wtedy, gdy do takiego naruszenia już doszło.

Projekt ustawy jest obecnie na etapie konsultacji publicznych, dlatego jego treść może jeszcze ulegać zmianom. Wejścia nowych przepisów w życie można spodziewać się w 2018 r., po trzech miesiącach od publikacji uchwalonej ustawy w Dzienniku Ustaw.

Link do materiału źródłowego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12305951/katalog/12475896

Autor publikacji: Michał Sałajczyk, adwokat
Nazwa Kancelarii: Bird & Bird Szepietowski i wspólnicy sp. k.