MP nr 22 - Prawo telekomunikacyjne

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń.

W dniu 13 grudnia 2017 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń, wprowadzające korzystne dla przedsiębiorców zmiany.

Nowe regulacje zakładają, że obowiązkowi sporządzenia planu nie będzie podlegał przedsiębiorca, którego roczne przychody z tytułu wykonywania działalności telekomunikacyjnej w poprzednim roku obrotowym były równe lub mniejsze od kwoty 4 milionów złotych. Powyższe minimum jest powszechnie występującym na gruncie prawa telekomunikacyjnego kryterium rozróżnienia przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod względem wielkości oraz rzutującym na ich ustawowe obowiązki. Według szacunków Ministerstwa Cyfryzacji, ustalenie powyższego limitu zredukuje liczbę przedsiębiorców sporządzających plany do ok. 150.

Zmiany zostały przewidziane również w stosunku do grup kapitałowych, które będą miały możliwość wspólnego sporządzania planów dla całej grupy. W ocenie Ministerstwa podział kompetencji i zakresu działalności w strukturze grupy kapitałowej powodują, że tylko wspólne sporządzenie planu pozwoli na właściwe wypełnienie celów regulacji i zastosowanie właściwych mechanizmów w sytuacjach kwalifikowanych jako szczególne zagrożenie.

Dodatkowe uproszczenie zostało przewidziane również w zakresie samej procedury przekazywania zatwierdzonych planów, która odtąd będzie odbywała się co do zasady elektronicznie. Plany będą przekazywane w formie papierowej tylko w przypadku gdy ich przekazanie w postaci elektronicznej nie będzie możliwe np. z przyczyn technicznych.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Link do materiału źródłowego https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12301506/katalog/12452007#12452007

Autor publikacji: Agnieszka Wachowska, Michał Matysiak
Nazwa Kancelarii: Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy