MP nr 22 - Prawo autorskie

Podwójne wynagrodzenie za naruszenie praw autorskich.

Postanowienie art. 79 ust 1 pkt 3 lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w brzmieniu sprzed 1 lipca 2015 r., wprowadzało uprawnienie do żądania dwukrotności, a w przypadku zawinionego naruszenia – trzykrotności stosownego wynagrodzenia należnego uprawnionemu, gdyby zgoda została udzielona.

Wskutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 czerwca 2015 r. (SK 32/14) wskazany powyżej przepis utracił moc w zakresie, w jakim dopuszczał możliwość żądania przez twórcę trzykrotności stosownego wynagrodzenia w przypadku naruszenia jego majątkowych praw autorskich. To z kolei wywołało rozbieżności w orzecznictwie dotyczące możliwości żądania dwukrotności wynagrodzenia przez osoby uprawnione z tytułu majątkowych praw autorskich.

Wyrokiem z dnia 26 stycznia 2017 roku TSUE orzekł, że w świetle prawa UE dopuszczalne jest żądanie więcej niż jednokrotności opłaty licencyjnej (C-367/15).Do przesądzenia pozostała zatem kwestia dopuszczalności takiego żądania na gruncie prawa krajowego.

Wyrokiem z dnia 7 grudnia 2017 roku Sąd Najwyższy przesądził, że uprawniony z tytułu praw autorskich, którego majątkowe prawa autorskie zostały naruszone w sposób zawiniony może żądać od osoby, która te prawa naruszyła podwójnego stosownego wynagrodzenia, które przysługiwałoby uprawnionemu, gdyby udzielił zgody na korzystanie z utworu. Wyrok czeka obecnie na pisemne uzasadnienie.

Link do materiału źródłowego: http://www.rp.pl/Prawo-autorskie/312159956-Prawa-autorskie-podwojne-tantiemy-legalne.html

Autor publikacji: Agnieszka WachowskaJoanna Stecyk
Nazwa Kancelarii: Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. j.