MP nr 21 - Prawo konkurencji, pomoc publiczna

Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie pomocy publicznej udzielonej TV2, duńskiej telewizji publicznej.

W 2006 r. Komisja wydała decyzję w sprawie środków przyjętych przez Danię na rzecz TV2. Komisja uznała, że środki te stanowią pomoc publiczną, która w większości była zgodna z rynkiem wewnętrznym w myśl art. 106(2) TFUE, z wyjątkiem ok. 85 mln EUR uznanych za „nadmierną rekompensatę”. Decyzja ta została unieważniona, a w 2011 r. Komisja ponownie zbadała rozpatrywane środki i potwierdziła, że stanowią one pomoc publiczną, ale nie stwierdziła istnienia "nadmiernej rekompensaty".
W wyroku z 2015 r. Sąd częściowo uchylił decyzję z 2011 r. Odwołania od tego wyroku były przedmiotem wyroków TSUE z 9 listopada 2017 r. W konsekwencji, Trybunał uchylił wyrok Sądu w zakresie, w jakim Sąd stwierdził nieważność decyzji z 2011 r.

  • Pojęcie pomocy przyznawanej przez państwo lub przy użyciu zasobów państwowych
    Trybunał wskazał, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, art. 107(1) TFUE dotyczy wszelkich środków pieniężnych, które władze publiczne mogą wykorzystywać w celu wspierania przedsiębiorstw, bez względu na fakt, czy środki te są na stałe częścią majątku państwowego.
    Wpływy ze sprzedaży reklam powierzono przedsiębiorstwom publicznym, którym powierzono przekazywanie tych wpływów do TV2. Rozpatrywane wpływy znajdowały się więc pod kontrolą publiczną i pozostawały do dyspozycji państwa, które mogło decydować o ich przeznaczeniu. Trybunał potwierdził, że wpływy z reklam przekazane TV2 stanowią zasoby państwowe wykorzystane do udzielania pomocy.
  • Zarzuty dotyczące przesłanek ustanowionych w wyroku Altmark
    Trybunał uznał je za niedopuszczalne, a wyrok Sądu w tym zakresie został podtrzymany. Potwierdzono więc, że przesłanki z wyroku Altmark powinny być analizowane podczas oceny środków jako pomocy publicznej na mocy art. 107(1) TFUE, a nie podczas stosowania art. 106(2) TFUE.

Autor publikacji: Marcin Alberski, Associate
Nazwa Kancelarii: Bird & Bird Szepietowski i Wspólnicy sp. k.