MP nr 21 - Nowe technologie/Prawo telekomunikacyjne

Prezydent RP podpisał drugą ustawę o innowacyjności.

W dniu 24 listopada 2017 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej. Celem ustawy jest wprowadzenie zmian likwidujących lub ograniczających bariery w prowadzeniu działalności innowacyjnej  oraz podniesienie atrakcyjności podatkowych instrumentów wsparcia działalności innowacyjnej w Polsce.

Ustawa wprowadza zmiany do szeregu aktów prawnych w celu poprawy otoczenia regulacyjnego prowadzenia działalności innowacyjnej. Przede wszystkim, nowelizacja zakłada zwiększenie wysokości ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową do 100 proc. W przypadku Centrów Badawczo Rozwojowych wysokość ulgi ma wynieść nawet 150 proc. Ustawa rozbudowuje również katalog kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R o m. in. należności z tytułu form zatrudnienia innych niż umowa o pracę (umowa o dzieło oraz umowa zlecenia) czy nabycia sprzętu specjalistycznego nie będącego środkami trwałymi. Nowe przepisy mają umożliwić także korzystanie z ulgi B+R dla części przedsiębiorstw działających poza Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Do 2023 r. zostaną również wydłużone wyłączenia tzw. podwójnego opodatkowania spółek kapitałowych i spółek komandytowo-akcyjnych zaangażowanych w działalność B+R.

Ustawa nowelizuje także Prawo telekomunikacyjne, wprowadzając możliwość uzyskania zezwolenia na używanie urządzeń radiowych w celu badań, testów i eksperymentów również w celach niezwiązanych z wprowadzaniem nowych technologii. Natomiast zainteresowane podmioty, które będą chciały czasowo używać urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego w celu przeprowadzenia badań, testów lub eksperymentów, związanych z wprowadzaniem nowych technologii, będą zwolnione z obowiązku wnoszenia opłat za prawo do dysponowania częstotliwością. Tym samym, ustawa wprowadza instrumenty zachęcające do badania i wykorzystania nowych technologii, co z kolei ma szansę pozytywnie przełożyć na się na rozwój różnych dziedzin gospodarki, nie tylko bezpośrednio związanych z telekomunikacją.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Link do materiału źródłowego http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1934

Autor publikacji: Joanna Jastrząb, Michał Matysiak
Nazwa Kancelarii: Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy