MP nr 20 - Prawo spółek

Czy projekt zmian w Kodeksie spółek handlowych okaże się uproszczeniem dla przedsiębiorców?

Omawiany projekt jest obecnie na etapie opiniowania i przewiduje m.in. takie zmiany jak: doprecyzowanie zasad reprezentacji spółki w likwidacji, uregulowanie skutków nabycia udziału ze środków pochodzących z majątku wspólnego małżonków, konkretyzację pojęcia „dnia dywidendy” czy doprecyzowanie skutków czynności prawnej dokonanej przez rzekomy organ osoby prawnej.
Jedną z ważniejszych zmian jest uregulowanie kwestii, komu i jak członkowie organów spółki kapitałowej mają złożyć oświadczenie o swojej rezygnacji. Zakłada ona rozwiązanie przyjęte przez SN w uchwale III CZP 89/15, zgodnie z którą oświadczenie o rezygnacji, poza wskazanymi w KSH wyjątkami, ma być przedłożone spółce. Ponadto, w sytuacji gdy rezygnację składa jedyny członek zarządu lub wszyscy członkowie jednocześnie, są oni zobowiązani do powiadamienia o tym fakcie sądu rejestrowego.
Istotną zmianę wprowadzać będzie nowy art. 195 §11 KSH, który doprecyzuje kwestie związane z wypłaceniem zaliczki na poczet dywidendy. Obecny stan prawny nie pozwala spółce żądać zwrotu zaliczki w przypadku odnotowania straty bądź mniejszego zysku niż pierwotnie przewidywano. Nowy art. 195 §11 umożliwia spółce takie rozwiązanie, co pozwoli na sprawowanie większej kontroli nad jej funduszami.
Więcej informacji niebawem ukaże się na naszym blogu: http://law2business.pl/category/prawo-korporacyjne/
Zapraszamy do lektury.

Autor publikacji: Kacper Czubacki, Magdalena Osińska, Dominik Karkoszka
Nazwa Kancelarii: Kochański Zięba & Partners