MP nr 20 - Nowe Technologie

Senat przyjął ustawę o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

10 listopada 2017 r. Senat, w sposób jednogłośny, dokonał przyjęcia ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (dalej jako „Ustawa” oraz „OSE”). Ustawa zostanie w najbliższym czasie skierowana do podpisu przez Prezydenta RP i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Ustawa zakłada stworzenie na terytorium Polski publicznej sieci telekomunikacyjnej, dzięki której szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, w szczególności te dotychczas wykluczone cyfrowo, otrzymają bezpłatny dostęp do Internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Zgodnie z Ustawą, podłączenie szkół do szybkiego Internetu ma się rozpocząć już we wrześniu 2018 r. i ma potrwać przez trzy lata. Będzie to jeden z największych w skali Unii Europejskiej programów dotyczących cyfryzacji szkół wchodzących w skład systemu oświaty.
W 2016 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Cyfryzacji dokonały, po raz pierwszy, kompleksowej inwentaryzacji stanu dostępu do Internetu w jednostkach oświatowych. Inwentaryzacja ta wykazała, że jedynie ok. 23 proc. z nich znajduje się w zasięgu sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Jednocześnie, ponad 40 proc. polskich jednostek oświatowych korzysta z usług dostępu do Internetu o przepustowościach nieprzekraczających 10 Mb/s. Większość szkół w Polsce nie ma więc realnej możliwości efektywnego wykorzystywania, w procesie kształcenia, dostępnych w sieci technologii i zasobów cyfrowych. Polscy uczniowie, pod względem kompetencji informatycznych, odstają od swoich rówieśników z UE. W 2016 r. Edu-Tech opublikowało raport z badania przeprowadzonego w polskich szkołach, który wykazał, że znajdujemy się obecnie poniżej średniej dla państw OECD, a co za tym idzie niezbędne jest dla nas wdrażanie instrumentów zapewniających wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz rozwój kompetencji i umiejętności cyfrowych, takich właśnie jak OSE.  
Zgodnie z Ustawą, OSE ma być siecią wirtualną, opartą na istniejącej lub planowanej infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej własnością operatorów telekomunikacyjnych lub jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność związaną z telekomunikacją. Koszty funkcjonowania OSE zostaną pokryte ze środków budżetu państwa.

Link do materiału źródłowego https://www.gov.pl/cyfryzacja/senat-jednoglosnie-przyjal-o-ose

Autorzy publikacji: Paweł Gruszecki (Partner, Szef Praktyki Nowych Technologii i Telekomunikacji),
dr Marcin Huczkowski (Starszy Prawnik, Praktyka Nowych Technologii i Telekomunikacji).

Nazwa Kancelarii: Kochański Zięba & Partners sp. k.